Varmeatlas 1.0

Varmeatlasset fra Silkeborg Forsyning giver et overblik over, hvor i Silkeborg Kommune fjernvarme er en realistisk mulighed for nuværende naturgaskunder og hvor, der skal yderligere analyser og eventuelt politiske tiltag til før fjernvarme er muligt.

Hvad viser varmeatlas 1.0?

Her kan du se første udgave af varmeatlasset. Atlasset viser de individuelle ejendomme i Silkeborg Kommune - markeret som grønne eller gule punkter på kortet, som har været inkluderet i den analyse, der ligger til grund for varmeatlasset. Analysen har en nedre grænse for, hvilke områder i Silkeborg Kommune der er med. Det er forudsat, at der skal være en vis koncentration af ejendomme, før et område er taget med. Derfor er fx helt små landsbyer og enkeltejendomme ikke med. Ejendomme der ligger uden for de gule eller grønne områder, forventer vi derfor ikke er mulige at forsyne med fjernvarme.  Der er i alt 24 områder i Silkeborg Kommune, som er en del af analysen.

Se mere om datagrundlaget nederst på siden.

De grønne ejendomme udgør tilsammen områder, som umiddelbart kan konverteres til fjernvarme inden for en overskuelig fremtid. 

De gule ejendomme udgør til sammen områder, der umiddelbart kræver yderligere analyse eller politiske tiltag før det kan afgøres, om det er realistiske fjernvarmeområder eller ej.

Pointen er, at de gule områder ændres til grønne eller røde områder løbende - og senest med årets udgang. Røde områder er områder, hvor det ikke er realistisk med fjernvarme. Der er ingen røde områder endnu, men de kommer efterhånden, som de gule områder analyseres nærmere eller politiske tiltag ændrer rammevilkår og dermed forudsætninger for analysen.

De grønne områder

De grønne punkter viser, at de følgende områder er realistiske, kommende fjernvarmeområder, inden for en overskuelig fremtid.

Hvad en overskuelig fremtid er, afhænger af projektets størrelse, men som tommelfingerregel omkring tre år fra beslutningen om projektet er taget.

  • Grauballe. (Fjernvarmekampagne efterår 2022).
  • Høje Kejlstrup erhvervsområde.
  • Skægkær og Sejling.
  • Resenbro.
  • Voel. (Under forudsætning at der etableres fjernvarme i Resenbro).
  • Levring. (Konverteringsprojekt under Kjellerup Fjernvarme.) 

Af Silkeborg Forsynings projekter er Grauballe-projektet længere fremme i processen, end de andre er. Silkeborg Kommune har godkendt varmeprojektforslaget i maj. Læs mere om projektet her og se tidsplanen.

Som beslutningsprocessen er nu i Silkeborg Forsyning, er det op til bestyrelsen at igangsætte nye fjernvarmeprojkter. De andre grønne områder, ud over Grauballe, er der ikke truffet beslutning om i bestyrelsen.

Et dynamisk kort

Varmeatlasset er dynamisk. Det vil sige, at vi løbende opdaterer kortet, når vi har nye data og eventuelt ændrede forudsætninger, der kan gøre et gult område grønt eller rødt. 

Men i første omgang viser vi kun en oversigt over de grønne områder, hvor fjernvarme umiddelbart kan gennemføres samt de gule områder, hvor der stadig er usikkerhed.

Varmeatlas 2022 er udarbejdet af Silkeborg Forsyning A/S med henblik på at screene Silkeborg Kommune for områder med potentiale for kollektive fjernvarmeløsninger. Varmeatlasset er udarbejdet med bidrag og i dialog med alle varmeværker beliggende i Silkeborg Kommune.

For at kunne udarbejde delanalyserne for de enkelte områder er der benyttet en række forudsætninger for løbende drifts- og produktionsomkostninger, samt investeringer og afskrivninger.

Dette gælder både ved fjernvarmeproduktion og for varmeproduktion på individuelle anlæg. De løbende drifts- og produktionsomkostninger er bl.a. omkostninger til el, brændsel og afgifter, men også variable omkostninger til vedligehold.

Investeringerne i fjernvarmeanlæg, transmissions- og distributionsledninger, samt stikledninger er hovedsageligt baseret på priser fra nyeste udgave af Teknologikataloget, der udgives af Energistyrelsen.  Disse er i nogle tilfælde holdt op imod og tilpasset efter konkrete erfaringstal på sådanne anlæg. Ligeledes er investeringer i individuelle varmeproduktionsteknologier baseret på tal for Energistyrelsens nyeste Teknologikataloger.

Det betyder, at omkostninger samt investeringer i de aktuelle anlæg kan vise sig at være både højere eller lavere ved en eventuel realisering. Der er for hvert område lavet beregninger for samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi. 

Varmebehovet i de undersøgte områder er baseret på data fra Varmeplan Danmark 2021 udarbejdet af Aalborg universitet. Varmeplan Danmark 2021 er baseret på BBR-data. I BBR-registret er bygningers varmeinstallationstyper og opvarmningsteknologier registreret. Derudover oplyses bygningernes areal, alder og anvendelsesformål. 

Disse informationer, sammen med nøgletal for varmebehov pr. m² i bygninger, giver et estimat af bygningernes varmebehov. I BBR fremgår yderligere bygningernes geografiske placering, og alle bygningerne kan således kortlægges i et GIS-værktøj. 

Bygninger som er medregnet i de enkelte delanalyser er angivet med en punktmarkering på kortet. Ved en eventuel realisering af et fjernvarmeprojekt kan områdeafgrænsningen fastsættes ud fra nye forudsætninger, hvorfor ejendomme kan udelades eller inkluderes i et fjernvarmeprojekt.

Det er på baggrund af ovenstående derfor vigtigt at understrege, at resultaterne er baseret på de givne forudsætninger og at eksempelvis selskabs- og forbrugerøkonomi ikke kun afhænger af forudsætninger, men også af det aktuelle forbrug ved eventuel realisering af et fjernvarmeprojekt.