Politik for persondata – kundeoplysninger

Beskyttelse af dine persondata

Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
Denne politik for persondata fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.
Vi behandler kun dit CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og du ikke har oplyst CPR-nummeret selv.

Dataansvar - kontaktoplysninger

Silkeborg Forsyning A/S er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger: 

Cvr.nr.: 31935520
Adresse: A. C. Illums Vej 11

Telefon: 89206400
E-mail: mail@silkeborgforsyning.dk, mærket med „Persondata“

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Silkeborg Forsyning’s forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer (fastnet)
 • Mobilnummer, (hvis oplyst af dig)
 • Telefonnummer (arbejde, hvis oplyst af dig)
 • E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 • Eventuelt CVR-nummer
 • Målernummer
 • Kundenummer
 • Installationsnummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Ejendomsnummer
 • Oplysninger om affaldsbeholdere og tanktype (tømningsordning)
 • Billeder af vand-/varmemålere og installationer, affaldsbeholdere og standplads
 • Forbrugsdata, dvs. vand og varme målerdata/vandforbrug/vandafledning til brug for afregning. Indhentes via fjernaflæsning som time og døgn værdier. Aflæsninger via aflæserkort
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Aktiviteter hos kunden
 • Aktiviteter ved modtagelse af nyhedsbrev, herunder åbning og kliks.

Afbrydelser af vand og varme

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af vand og varme forsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

Afdragsordninger

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

Lovovertrædelser

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

Cookies

Vi behandler ikke persondata i forbindelse med cookies – se nærmere herom i vores cookie-politik.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Silkeborg Forsyning

Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer.

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, kan det være til ét af følgende formål:

 • Modtage information om folkeregisteradresse, således at vi kan fremsende post til den korrekte adresse
 • Udbetaling via nem-konto
 • Henvendelser via e-boks

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven. Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende:

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for Silkeborg Forsyning’s overholdelse af sin retlige forpligtelse). Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (behandlingen er nødvendig for markedsføring i forbindelse med udvidelse af forsyningsområde og/eller kundetilfredshedsundersøgelser med hensyn på mere tilfredse kunder).

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale.

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for Silkeborg Forsyning’s opfyldelse af en aftale, som eksempelvis kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller en aftalt afdragsordning).

Optimering af drift og forsyningssikkerhed

Persondataforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel). Silkeborg Forsyning anvender fjernaflæsningsmålere pga. ønsket om at optimere driften og ressourcebesparelse. Der sker en hyppigere indsamling af data med hensyn på at sikre dette formål. Energistyrelsens nyhedsbrev fra den 26. jan 2018 tilkendegiver, at dette er en lovlig aktivitet omfattet af førnævnt artikler, dog skal persondataforordningens artikel 5 være overholdt.

Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke. Eller persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

CPR-numre

Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personsummer som følge af lovgivningen)

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kun ske den behandling af CPR-nummeret, som samtykket omfatter. Ved inddrivelse er vores retsgrundlag lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 2, hvor vi kan indhente og behandle CPR-nummer på baggrund af samtykke samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, dels hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Vi beder dig også selv sørge for, at de oplysninger, som vi har registreret på dig, er korrekte. Du kan opdatere dine kontaktoplysninger mv. via vores selvbetjeningsløsning på Silkeborg Forsyning’s hjemmeside.

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Silkeborg Forsyning’s forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader også dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandler - leverandør af

 • Forbrugsafregningssystem
 • Rekrutteringssystem
 • Tømningsordning
 • Dokumenthåndtering

Silkeborg Forsyning er dataansvarlig for koncernens datterselskaber.

Sikkerhed

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Silkeborg Forsyning har udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Silkeborg Forsyning har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Silkeborg Forsyning har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende backup af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Silkeborg Forsyning oplyse om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

Overførsel til tredjeland

Der overføres ikke persondata til modtagere i et tredjeland.

Dine rettigheder:

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Silkeborg Forsyning behandler om dig.

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Silkeborg Forsyning behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Silkeborg Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de oplysninger, som Silkeborg Forsyning behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Silkeborg Forsyning er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Silkeborg Forsyning kun opbevare de oplysninger, som Silkeborg Forsyning er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Silkeborg Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Silkeborg Forsyning’s behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt Silkeborg Forsyning baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Silkeborg Forsyning’s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Silkeborg Forsyning ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Silkeborg Forsyning er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Silkeborg Forsyning kun opbevare de oplysninger, som Silkeborg Forsyning er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Silkeborg Forsyning har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Silkeborg Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod Silkeborg Forsyning’s behandling af dine persondata.

Kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Silkeborg Forsyning’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Silkeborg Forsyning, jvf. persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor til at sende din indsigelse til Silkeborg Forsyning.

Er din indsigelse berettiget, vil Silkeborg Forsyning ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Begrænsning

Du har ret til få begrænset Silkeborg Forsyning’s behandling af persondata i visse situationer.

Du har ret til at få begrænset Silkeborg Forsyning’s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

Mens Silkeborg Forsyning behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Silkeborg Forsyning behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Silkeborg Forsyning har færdigbehandlet din indsigelse.
Silkeborg Forsyning’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor til at sende din anmodning til Silkeborg Forsyning. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til Silkeborg Forsyning via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jvf. persondataforordningens artikel 12.

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Silkeborg Forsyning’s behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk