Vandtrappe fra renseanlæg, hvor der løber renset spildevand

Nedsat spildevandsbetaling

Har du haft et brud på et vandrør, hvor det kan dokumenteres, at det unormalt store forbrug ikke er tilført offentlig kloak, kan der søges om refusion for vandspild.

Læs mere og søg om refusion.

 

Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, har mulighed nedsættelse af vandafledningsbidraget. Det gælder for virksomheder med et vandforbrug over 500 m³ eller hvis vandet bliver brugt i en produktion og ikke afledes til afløbssystemet. Læs mere herunder.

Private kunder betaler for vandafledning i forhold til deres vandforbrug. 

Vand til produktion

For virksomheder er der mulighed for at blive fritaget for vandafledning af en del af vandet, hvis det medgår i en produktion eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet.

Fradraget kræver, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, kan henføres til erhvervsdelen og ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre/udregne størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Udregningen skal godkendes af Silkeborg Forsyning.

Skriftlig ansøgning sendes til Silkeborg Forsyning, Spildevand, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg.

Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har en vandafledning større end 500 m3 om året, kan få en rabat fra 1. januar det efterfølgende afregningsår, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning senest den 15. september.

Trappemodellen medfører, at vandafledning over 500 m³ og op til 20.000 m³ om året betaler en takst som er 20 % lavere end den normale takst.

Taksten på vandafledning over 20.000 m³ om året er 60 % lavere end den normale takst.

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendommen. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på www.trappetilmelding.dk, hvor man ligeledes kan læse lovgivning og vejledning.

For at tilmelde sig ordningen skal erklæringen på www.trappetilmelding.dk være afgivet senest den 15. september for nye tilmeldinger med virkning for det efterfølgende afregningsår.

Hvis ejendomsejeren tidligere har afgivet erklæring for tidligere år, skal der ikke ske ny tilmelding, med mindre der er ændringer vedrørende de markedsmæssige ændringer, der drives fra ejendommen. 

Baggrund
Folketinget besluttede i juni 2013 at betalingen for spildevand skulle være mere kostægte. Der er derfor indført en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af størrelsen på vandafledningen. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har en vandafledning større end 500 m³ om året, kan få en rabat på vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning. Ordningen administreres af Energistyrelsen.