Vandtrappe fra renseanlæg, hvor der løber renset spildevand

Spørgsmål & svar om spildevand

det er dit eget ansvar at sikre din bolig mod kælderoversømmelser.

Vi skal sørge for, at du kan aflede spildevand fra stueplan. Bor du i en bolig med kælder er det dit eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelse.

I Silkeborg Kommunes Spildevandsplan er der besluttet en funktionspraksis for dimensionering af afløbssystemet. I den fremgår følgende serviceniveau:

  • I fælleskloakerede områder accepteres opstuvning til terræn, max. hvert 10. år
  • I separatkloakerede området accepteres opstuvning af regnvand til terræn, max. hvert 5. år

Ved opstuvning til terræn forståes at kloakken bliver overbelastet af kraftig regn, så vandet kommer op af dækslerne.

Du kan sikre din kælder mod oversvømmelse ved at etablere en pumpe, en højvandlukke eller lignende. I områder hvor der sker separering af det eksisterende fællessystem, vil risikoen for oversvømmelse i kælder dog falde betydeligt.

Miljøministeriet og Naturstyrelsen har sammen lavet en hjemmeside, Klimatilpasning.dk, hvor du kan få inspiration til hvordan du undgår problemer med vand i kælderen.

Oplever du kloaklugt i din bolig kan der være tale om en udtørret vandlås.

Der er gerne vandlås i alle gulvafløb samt i afløbet på håndvaske.

Problemet løses nemt ved, at hælde et par liter vand ned i afløbet. En vandlås kan blive suget tom ved kraftigt regnskyl eller hvis der bliver arbejdet på kloaksystemet nær din bolig.

Husk at fylde vand i alle boligens vandlåse.

Hvis dette ikke hjælper, bør du kontakte en autoriseret kloakmester.

Hvis kloakken er stoppet skal du undersøge om det er i dit eget kloaksystem det er galt eller i vores hovedledninger.

Vi ejer, drifter og vedligeholder kloakledningerne i vejen og frem til skel.

Du ejer, drifter og vedligeholder kloakledningerne på din egen grund.

Har du en skelbrønd kan du løfte dækslet og se om der står vand i brønden. Er brønden tom er proppen i dit eget system og du skal selv kontakte og bekoste en slamsuger.

Er skelbrønden fuld er problemet formentlig i vores system og så skal du kontakte os. Er fejlen i vores del af systemet betaler vi for oprensningen.

Du kan kontakte os på tlf. 8920 6400

Uden for vores åbningstid kan du kontakte Midtjysk Brand og Redning - tlf. 8970 3599

Læs folderen - din egen kloak er dit ansvar

Rotter er smittebærer af farlige sygdomme og et skadedyr, der hvert år ødelægger for millioner af kroner. Derfor er det vigtigt, at bekæmpe dem hurtigst muligt.

Ser du en rotte eller oplever du spor efter rotter (huller i jorden, lugt el. lign.) skal du anmelde det til Silkeborg Kommune.

Rottebekæmpelse koster dig ikke noget, du betaler allerede over ejendomsskatten.

Læs mere om rottebekæmpelse og anmeldelse på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Silkeborg Kommune tillader ikke, at man monterer en affaldskværn i sin køkkenvask til organisk affald. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Brug af køkkenkværn medfører et unødvendigt forbrug af rent drikkevand, som vi efterfølgende skal bruge mere energi på at rense. Desuden er spildevandssystemet ikke dimensioneret til at transportere større mængder affald.

Nej, det må du ikke.

Oplever du problemer med vand på vejen eller tilstoppede rendestensbrønde skal du kontakte Silkeborg Kommunes vejafdeling. Team Drift på tlf. 8970 1402 eller en mail til: Team.drift@silkeborg.dk

Er der tale om en privat fællesvej er det den lokale grundejerforening eller grundejer, der skal rense rendestensbrønden.

Ved skybrud må der forventes midlertidigt vand på vejen.

Inden for skel ejer du selv kloakken og har selv ansvaret for, at systemet er vedligeholdt og fungerer optimalt.

Hos Silkeborg Forsyning ved vi ikke hvor dine interne stikledninger ligger.

Oplysninger om kloakken på egen grund kan du ofte finde i Silkeborg Kommunes Byggesagsarkiv

Læs i øvrigt vores folder Din egen kloak er dit ansvar.

Hold dækslerne til dine skelbrønde synlige.

Silkeborg Forsyning har separatkloakeret over 90 procent af kloakkerne i kommunen. Når der er separatkloakeret løber regnvand og spildevand i hvert sit kloakrør. Kun spildevand ledes til renseanlæg, mens regnvand ledes ud i vandløb, søer eller til nedsivning. Det er grundejerens ansvar at sørge for at separere kloakken på egen matrikel.

På Silkeborg Kommunes hjemmeside har de samlet en masse informationer om fælleskloak og separatkloak. Læs mere her.

 

 

 

Åbn Orbi Insight for at se vores samlede ledningsnet.

Alle mål og koter i kortet er vejledende og uden ansvar.

Du kan søge dig frem til en adresse og tænde og slukke for de forskellige ledningsarter og baggrundskort.

Detaljeringsniveauet ændres afhængigt af zoomforhold.

Bor du uden for byen hvor der ikke er offentlig kloak har du formentlig en septiktank.

Vi har her samlet informationer om tømningsordning for septiktanke

Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din private ejendom. Det er dit ansvar at holde kloaksystemet i orden. 

Læs mere i vores folder. 

Vi har her samlet en række af ting du selv kan gøre for at passe på dit eget anlæg og vores fælles anlæg.

Se listen her

Når vandet kommer

Klimaforandringerne betyder, at det regner mere og kraftigere i Danmark. Det kan få betydning for dig, hvis du bor tæt på en sø eller et vandløb. Eller hvis kraftig regn trænger ind i din kælder.

Som boligejer er der en del ting, du selv har ansvar for, når vandet bliver et problem. Det kan du læse meget mere om nedenfor. 

Hos Bolius får du uvildig viden om, hvordan du kan beskytte din bolig mod oversvømmelser.

Sådan kommer du af med dit regnvand

Klimaforandringerne betyder mere og kraftigere regn. Som husejer kan du selv gøre noget for, at vandet ikke gør skade på din ejendom.

Vand i kælderen - sådan kan du undgå det

Vand i kælderen kan komme fra kloakken fra indtrængende grundvand eller som regnvand. Som grundejer er det dit ansvar at forhindre, at det kan ske i dit hus. Få tips og tricks til at undgå det. 

Pumpebrønd

En pumpebrønd kan opsamle kloakvandet, når det regner kraftigt, så du slipper for oversvømmelse af kælderen. Det er den sikreste løsning, men også den dyreste. Mindre pumpebrønde kan benyttes til omfangsdræn. Læs mere hos Bolius.

Omfangsdræn

Et omfangsdræn kan være en god løsning på fugt i fx soklen, fundamentet og kældervægge. Det er dog en bekostelig affære og kræver de rette jordforhold. Læs mere hos Bolius.

Højvandslukke

Et højvandslukke kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb eller toilet, når det regner kraftigt. Det skal efterses og rengøres én gang om året. Læs mere hos Bolius og se filmen herunder.