Tømningsordning for septiktanke

Alle ejendomme i Silkeborg Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, er automatisk tilmeldt ordningen for tømning af septiktanke. Tømningen sker én gang årligt og er obligatorisk.

På portalen kan du se, hvornår du sidst har fået tømt din tank.

Hvis ruten er planlagt kan du også se, hvilken uge vi forventer at komme til dig igen.

Klik her for at finde din adresse på portalen

Tømningsordningen har været i licitation og varetages fra 2020 af firmaet:

FKS Slamson
Tlf. 6342 1017
Mail: to@fksslamson.dk

 

Specielle opgaver, udover tømningen, kan aftales og afregnes direkte med FKS Slamson.

Ekstra tømninger kan rekvireres ved et slamsugerfirma efter eget valg og afregnes direkte med dette firma.

Hvis du er tilmeldt vores varslingsordning får du besked om hvornår vi kommer og tømmer din tank via E-mail eller SMS.

Du kan tilmelde dig ordningen ved at indesende en E-mail med telefonnummer, E-mail og adresse til: mail@silkeborgforsyning.dk

I forbindelse med tømningen foretager chauførren en kontrol af tanken for fejl og mangler. Der tages et foto af bemærkningsemner og kommentarer noteres på en tømningsattest. Tømningsattesten leveres i din postkasse eller på mail, når tømningen er afsluttet.

Du kan også finde dine tidligere tømningsattester her, ved at indtaste den kode som du har modtaget i dit varslingsbrev. Har du ikke længere koden kan den fås ved at kontakte Silkeborg Forsyning på: mail@silkeborgforsyning.dk.

Som grundejer har du selv ansvaret for, at dit spildevandsanlæg er i funktionsdygtig stand og uden fejl og mangler. Der bør altid stå vand op til lige under T-stykket.

  • dækslet må max. veje 50 kg.
  • dækslet skal være fritlagt og synligt
  • området omkring tanken skal være ryddet, så tømningen skal ske uhindret
  • fri adgangsvej til tanken - Kørebredde min. 3 meter og højde min. 4 meter.

Efter endt tømning efterfylder vi tanken med vand. For at undgå skader og forstoppelse bør der altid være vand op til T-stykket i tanken.

For at sikre en bedre vandkvalitet i vandløb og søer har Silkeborg Byråd besluttet, at alle ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal være med i en fælles tømningsordning for septiktanke.

Tømningsordningen er politisk vedtaget i Silkeborg Byråd i henhold til kap. 15 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om spildevandstilladelse m.v.

Bliver tanken ikke tømt regelmæssigt, vil den efterhånden fyldes helt op med slam og spildevandet vil danne en rende, gennem slammet og løbe urenset ud i naturen.

Tømningsordningen er obligatorisk og kan som udgangspunkt ikke fravælges.

I særlige tilfælde, som hvis du bruger under 20 m3 vand om året, kan du dog ansøge Silkeborg Kommune om hvert andet års tømning. Ansøgning om hvert andet års tømning eller fritagelse for tømningsordningen skal sendes skriftlig til:

Silkeborg Kommune
Natur og Miljø
Søvej 1
8600 Silkeborg 

- eller på e-mail til: vand@silkeborg.dk

En mini-pumpestation er en kloakeringsløsning, som vi kan vælge at bruge, når vi skal kloakere en ejendom på landet.

Du kan læse mere om mini-pumpestationerne her.