Tilslutning til kloak

Når du etablerer et nyt kloakanlæg som skal aflede til vores kloaksystem, skal du følge vores procedurer, afhængigt af hvilket type anlæg der er tale om.

Opkrævning af kloaktilslutningsbidrag sker, når der er afledningsmulighed, det vil sige, når vi har etableret stik frem til grundgrænsen.

Ønsker du at blive tilsluttet vores kloaksystem skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema og sende til det os pr. mail eller brev i god tid.

Herefter vil vi vurdere ansøgningen i forhold til Silkeborg Kommunes Spildevandsplan og vores øvrige forsyningsnet om det er muligt at tilslutte ejendommen.

Du vil få et besøg på ejendommen, hvor du oplyses omkring vilkår for tilslutning, økonomi og tidsplan for udførelse.

Ansøgningsskema - Tilslutning af en enkelt ejendom

Skal du byggemodne flere grunde skal du kontakte os i god tid.

Vores forventede tidslinje for byggemodningsprojekter kan du se her.

I forhold til afvanding af vejarealer kan du læse om vores retningslinjer her.

Når Silkeborg Kommune meddeler §30 påbud om forbedret rensning af spildvandet på din ejendom i det åbne land, bliver du som ejer samtidigt tilbudt medlemskab af Silkeborg Spildevand A/S.

Ved et påbud om forbedret spildevandsrensning står det dig frit at vælge enten selv at få udført et anlæg, der kan opfylde de stillede krav, eller at benytte dig af tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen.

Et kontraktligt medlemskab af Silkeborg Spildevand A/S indebærer, at vi etablerer, driver og vedligeholder anlægget. Vi udfører også forundersøgelser og projektering. Du betaler et standartilslutningsbidrag, løbende vandafledningsbidrag og et årligt fast bidrag, som hvis ejendommen blev tilsluttet vores traditionelle afløbssystem.

Du har dog ansvaret for eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank, herunder vedligeholdelsen af denne. Vi forestår dog tømning af bundfældningstanken.

Ønsker du medlemskab vil du blive kontaktet af os for indgåelse af en kontrakt, hvor den valgte renseløsning vil fremgå. Når kontrakten er underskrevet opkræves tilslutningsbidraget.

Er der flere ejendomme på en strækning, som ønsker medlemskab, og som ligger forholdsvis tæt og i nærheden af en eksisterende afløbsledning, overvejer vi at etablere en ny afløbsledning frem til ejendommene frem for selvstændige løsninger på hver ejendom.

Forsyningsområde - Afløb