MERE FJERNVARME, MINDRE CO2

04. oktober 2023

Flere elbiler, mere fjernvarme og effektiv affaldshåndtering er hovedingredienserne i Silkeborg Forsynings klimaregnskab for 2022. Virksomhedens samlede klimaaftryk er reduceret med 23 procent siden 2018, og endnu mere klimavenlig fjernvarme er på vej med nye produktionsanlæg.

Solparken, der blev sat i drift i slutningen af 2016, producerer årligt ca. 80.000 MWh svarende til årsforbruget på 4.400 almindelige parcelhuse.

Silkeborg Forsyning er i gang med et stort gaskonverteringsprojekt, hvor 6.000 ejendomme tilbydes fjernvarme inden udgangen af 2028. Det understøtter den nationale ambition om, at private boliger ikke længere skal opvarmes af gasfyr efter 2035 samt Silkeborg Kommunes klimastrategi om CO2-neutralitet.

”Fjernvarme er fremtiden. Vi arbejder målrettet på at producere klimavenlig fjernvarme til de flere tusinde borgere, virksomheder og institutioner, der allerede i dag er tilsluttet og til de mange nye, der er på vej,” siger Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning.

Og det er der en god grund til. Produktion af fjernvarme står for over 95 procent af Silkeborg Forsynings samlede udledning af drivhusgasser i 2022, men det går den rigtige vej. Det viser det netop offentliggjorte klimaregnskab for 2022.

Sidste år blev en større del af varmen blandt andet produceret på forsyningens store solfangeranlæg sammenlignet med produktionen tidligere år.

Og nu bliver det lidt teknisk: I klimaregnskabet bruges betegnelsen CO2-ækvivalenter. Det er en samlet betegnelse for drivhusgasser. I Silkeborg Forsynings tilfælde udledes drivhusgasserne CO2, metan- og lattergas.

Virksomhedens samlede klimaaftryk i 2022 er på 105.555 ton CO2-ækvivalenter. Det er en reduktion på cirka 23 procent siden 2018.

Grafen viser udviklingen i den samlede udledning af CO2-ækvivalenter i ton for Silkeborg Forsyning fra de sidste fem år.

Ind med varmen, ud med CO2

Hvis Silkeborg Forsyning skal få det grønne outfit til at passe, er det produktionen af varme, der skal fokuseres på.

Den samlede udledning fra varmeproduktionen i 2022 var 100.846 tons CO2-ækvivalenter. Det er en reduktion på 20 procent i forhold til 2021. Det er dog vigtigt at holde for øje, at Silkeborg Forsyning ikke producerede den samme mængde varme i 2021 som i 2022, hvilket gør, at den samlede udledning naturligt også er lavere.

Hvis silkeborgenserne lader radiatoren stå på laveste blus, produceres der mindre varme, og derfor udledes færre CO2-ækvivalenter.

Produktionen af fjernvarme måles i megawatt-time (MWh), som er en måleenhed for energi. 1 MWh svarer til 1000 kWh, som du kender fra dit elforbrug. Derfor kan den samlede udledning ikke sige så meget om, hvor grønne vi er år for år, men det kan udledningen pr. produceret MWh.

I 2022 lå udledningen pr. produceret MWh på 169 kilo CO2, hvilket er en forbedring på cirka fem procent i forhold til 2021 og en forbedring på 11 procent i forhold til 2018.

”Vi er klimaambitiøse på hele Silkeborgs vegne. Derfor investerer vi mange penge i nye produktionsanlæg til fjernvarmen. Det skal sikre os, at udledning af CO2 fra vores varmeproduktion stort set er væk i 2030,” forklarer Jens Bastrup.

På Sejling Hedevej i Silkeborg graves der netop nu ud til et nyt biomasseanlæg og varmepumpeanlæg. Biomasseanlægget forvandler dit haveaffald til fjernvarme, og varmepumpen trækker varmen ud af luften og bruger den til fjernvarme.

Grafen viser udviklingen i varmeproduktionens udledningen af CO2-ækvivalenter pr. produceret MWh fra de sidste fem år.

Når motoren kører på el

Rundt på Silkeborg Forsynings forskellige lokationer i Silkeborg er der etableret ni ladestandere til eldrevne firmabiler. Og flere kommer til i fremtiden. I 2020 startede forsyningen med at skifte de benzin- og dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, og det kan ses på klimaregnskabet for 2022.

Her udledte forsyningshuset på Tietgensvej cirka syv tons CO2-ækvivalenter. Det svarer til en reduktion på cirka otte procent sammenlignet med året før og cirka 50 procent sammenlignet med 2018. Reduktionen skyldes primært de nye elbiler.

”Vi er en meget aktiv spiller i den grønne omstilling, og alle indsatser tæller. Derfor kører vi vores bilpark over på el, fordi det også gør en forskel,” siger Jens Bastrup.

I 2022 kørte der fire elbiler rundt med forsyningens logo på køleren ud af 42. Det tal er nu fordoblet til otte elbiler. I takt med at de gamle biler skal udskiftes, vil de blive erstattet med elbiler.

Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning.

Dit affald har værdi

Når chili con carnen simrer færdig, sorterer du de tomme dåser med kidneybønner til metal, posen fra gulerødderne til plast og løgskrællerne i den grønne pose til madaffald.

I 2022 blev affaldsbeholderne hos borgerne i Silkeborg Kommune gjort klar til blød plast, mad- og drikkekartoner, og der kom en ny miljøkasse til farligt affald, og i år sorteres der nu affald i 10 fraktioner.

Silkeborg Forsyning håndterer affaldet og sender det til genanvendelse. Den proces sætter også aftryk på klimaregnskabet for 2022.

I 2022 udledte Silkeborg Genbrug og Affald 18.312 ton CO2. Det er inklusive indsamling af affald, som står for langt størstedelen af udledningen. Alligevel ses et fald på 12 procent i forhold til 2021 og cirka 20 procent siden 2020.

”Vi skal genbruge og genanvende fremfor at forbrænde og deponere vores affald. Det arbejder vi, sammen med vores engagerede kunder, hver dag på at blive bedre til. For eksempel åbnede vi sidste år et genbrugsbyggemarked på vores genbrugsplads i Tandskov for at facilitere mere direkte genbrug hos borgerne, og det er meget populært,” fortæller Jens Bastrup.

I kan læse hele klimaregnskabet for 2022 HER.

Der sorteres nu affald i 10 fraktioner i Silkeborg Kommune.

Hvad er et klimaregnskab?

Silkeborg Forsynings udarbejder hvert år et klimaregnskab efter retningslinjerne i den internationale standard Greenhouse Gas Protocol. Standarden er udviklet af Verdensnaturfonden (WWF) og Verdensressourceinstituttet (WRI) og har til formål at sætte rammerne for, hvordan virksomheder opgør deres udledning af CO2 og andre drivhusgasser (refereret til som CO2-ækvivalenter).

Alle Silkeborg Forsynings klimaregnskaber kan læses HER.

I kan læse mere om hvordan Silkeborg Forsyning, når målet om klimavenlig fjernvarme HER.