Ofte stillede spørgsmål - Affaldsbeholdere

Manglende tømning

Hvis der er driftsforstyrrelser i form af nedbrud på biler eller lignende, så tømmes beholderne hurtigst muligt.

HCS varetager tømning af affaldsbeholdere. Dagen efter en eventuel manglende tømning  kontaktes Silkeborg Forsyning på tlf. 8920 6400.

Se din forventede tømmedag: Tømmekalender.

Se eventuelle driftsforstyrrelser: Driftsforstyrrelser.

Husk at beholdere til glas-metal/plast-MDK og papir/pap skal stilles frem til skel inden kl. 6:00 på tømmedagen.

Husk, at sortere korrekt: Affalds-ABC.

Beholderen

Typisk tømmes mad- og restaffaldsbeholderen hver 2. uge, og beholderne til det genanvendelige tømmes hver 3. uge.

Læs mere om, hvornår der tømmes.

Beholderen må ikke overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt. Hvis du en sjælden gang har mere restaffald, end der kan være i beholdere, så kan du stille en sæk ved siden af beholderen. Du betaler for afhentning af ekstra sække.

Se filmen: Sådan får du tømt dine affaldsbeholdere.

Hvis din beholder er gået i stykker, så skriv til mail@silkeborgforsyning.dk, hvor du beskriver skaden eller ring på telefon 8920 6400.

Hvis du gerne vil bestille eller ændre affaldsbeholdere, så skriv til mail@silkeborgforsyning.dk eller ring på telefon 8920 6400.

Brug de grønne poser, du har fået leveret. De er særligt velegnede i sorteringsanlægget, hvor de bliver frasorteret.

Når du har brugt dine grønne poser til madaffald, så får du en ny rulle ved at sætte en tom (grøn) pose i klemme ved låget på tømmedagen. Så afleverer skraldemanden en ny rulle på låget af beholderen.

 

Den grønne køkkenspand er beregnet til de grønne poser til madaffald.

Beholder Højde Bredde Dybde

7 liter

26,8 cm 24,6 cm 20,4 cm

I sommervarmen holder fluer og maddiker fest i de fleste skraldespande. 

Der er heldigvis en del, som du selv kan gøre, for at undgå de uhumske gæster.

 • Dryp madaffaldet godt af, inden du smider det ud, da væsken både lugter og tiltrækker fluer.
 • Sørg for, at din skraldepose er helt tæt, før du smider den ud.
 • Luk skraldeposen med dobbelt knude og undgå at overfylde posen. Smid hellere flere mindre fyldte skraldeposer ud.
 • Frys eventuelt kødrester og smid det ud kort tid før, dit affald skal hentes. Dermed undgår du, at fluer lægger æg i kødet.
 • Luk låget på beholderen.
 • Husk at beskære eventuelle buske og træer, så skraldemanden kan komme til. Så er du sikker på at få beholderen tømt hver gang.
 • Rengør løbende din affaldsbeholder med vand og sæbe ved at lægge den ned og spule den med haveslangen.

Hvis der er kommet maddiker i skraldespanden:

Når din affaldsbeholder er tømt, bør du vaske den grundigt. Du kan hælde et par liter kogende vand ned langs siderne for at fjerne maddikerne og fastgroet affald. Luk låget til og hæld vandet ud, når det er kølet af – gentag eventuelt og måske med lidt sæbe.
Brug ikke gift. Maddikerne er ikke farlige. 

Nej, skillevæggen må ikke flyttes eller fjernes. 

Hvorfor må man ikke flytte eller fjerne skillevæg ?

 1. Affaldet i beholdere vil blive blandet på lastbilen, dvs. at restaffald havner i madaffaldet, hvilket kan skade anlæg og forurene madaffaldet, der skal i biogasanlæg og efterfølgende ud på markerne.
 2. Det vil betyde ekstra omkostninger, som havner ved alle vores kunder.
 3. Vi bliver nødt til at skifte beholder, hvilket vil koste 845,- kr. pr. stk., der hvor der er flyttet eller fjernet skillevæg. En omkostning, som vil blive faktureret til den enkelte kunde.
   

Typisk løsning for parcelhuse (240 L beholdere)

 • Der skal være 10 cm friplads ved hver beholder i bredden.
 • Samlet bredde ved de tre beholdere er 226 cm.
 • Beholdere til Papir og Pap samt Plast/Mad- og drikkekartoner og Metal/Glas skal stilles frem på tømmedag, hvis ikke de står i skel. Husk. at håndtaget skal vende udad mod vejen.
 • Det er muligt at tilvælge en haveaffaldsbeholder (skal også stilles frem på tømmedagen).

Se mål på alle beholdertyper her​

Beholderne til affald skal kunne udskiftes og bruges igen. Det er derfor vigtigt, at de ikke ødelægges med grafitti eller anden overmaling. Hvis beholderen bliver ødelagt, kan Silkeborg Forsyning kræve erstatning, da beholderne tilhører Silkeborg Forsyning.

Silkeborg Kommune har vedtaget affaldsregulativer med affaldsordninger, der skal sikre, at vi genanvender vores affald. Se kommunens infofolder.

Se også kommunens affaldsplan 2015 - 2024

Du kan aflevere dit farlige affald i den røde miljøkasse.
Farligt affald fra den daglige husholdning er fx neglelak, neglelakfjerner, rengøringsmidler, myrelokkedåser, spildolie, spraydåser, elsparepærer, malingsrester og opløsningsmidler. 

Hvad må komme i kassen?

 • Spraydåser, maling- og olierester.
 • Batterier, småt elektronik og lyskilder (skal i hver sin gennemsigtige pose).
 • Gødning og afkalkningsmidler.
 • Rester og emballage fra neglelak og neglelakfjerner.


Hvad må IKKE komme i kassen? 

 • Nåle, kanyler, sprøjter og medicinrester (afleveres på apoteket).
 • Selvstændige klude og væsker. 
 • Ammunition (kontakt politiet på telefon 114).
 • Fyrværkeri (ikke affyret/fusere: genbrugsstation / affyret: restaffald).
 • Støvsugerposer, kattegrus og aske (restaffald).


Hvordan pakker jeg kassen?
Den røde kasse bliver håndsorteret. Derfor er det vigtigt, at du pakker den omhyggeligt.

 • Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Det skal helst være pakket i originalemballage eller anden indpakning med tydelig mærkat.
 • Skru låget ordentligt på diverse beholdere og stil dem oprejst, så indholdet ikke flyder ud.
 • Læg de forskellige løse ting i små plastposer eller lignende – batterier, elektronik og elpærer i hver sin klare pose i kassen, da det kan lække/gå i stykker.
 • Luk kassens låg helt, så små børn, dyr og regnvand ikke kan komme i kassen.
 • Har du ikke den originale emballage, skal du i stedet sætte et mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald der er i posen/pakken/glasset. Så kan personalet på modtageanlægget se, hvordan det skal behandles.
 • Kassen må højst veje 4 kg i alt. 
   

Hvordan får jeg kassen tømt?
Når kassen er fyldt op og alle fire hasper er lukket, stiller du den fyldte kasse oven på en af beholderne til Plast/Mad- og drikkekartoner, Glas/metal, Pap/papir. Så bytter skraldemanden den til en tom på tømmedagen.
 

OBS: Ved fællesbebyggelser, andelsboligforeninger, sommerhuse, kolonihaver og lignende kan der være andre ordninger for farligt affald. Spørg din udlejer eller den affaldsansvarlige i bebyggelsen.

 

Placering

Det er op til dig, hvor dine beholdere står til dagligt, men på tømmedagen gælder nedenstående:

1. Madaffald/Restaffald må stå op til 30 meter inde på grunden, hvis adgangsvejen overholder visse retningslinjer.

2. Papir/pap, skal stilles ud til skel, hvor skraldebilen kan holde, med håndtaget ud mod vejen, senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen.

3. Plast/MDK og Glas/metal skal stilles ud til skel, hvor skraldebilen kan holde, med håndtaget ud mod vejen, senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen.

Hvis man gerne vil undgå at skulle køre beholdere frem på tømmedagen, og man har pladsen til det, så kan man etablere en standplads, hvor man evt. kan komme til begge sider af spanden. Så skraldemanden går til håndtaget fra vejen, og borgeren går til låget fra havesiden. Læs mere om standplads og adgangsvej.

Eksempel:

Skel er der, hvor din grund starter ud mod farbar vej*.

Se dit skel på kort.bbr.dk 

*Med forbehold for, at der er adgang for skraldebilen.

Standplads

Gælder mad- og restaffaldsbeholdere samt 4-hjulede containere. 

 • Beholdere/containere skal anbringes på et let tilgængeligt sted senest kl. 6.00 på tømmedagen (standpladsen).
 • Standpladsen skal bestå af et fast underlag, som f.eks. fliser, belægningssten eller asfalt.
 • Håndtaget på beholderen skal være frit tilgængeligt.
 • Det er grundejerens ansvar, at skraldemanden til enhver tid har uhindret og forsvarlig adgang til beholdere/containere.
 • Der skal være tændt lys.
 • Der skal være ryddet sne og gruset.

Skelordning

Øvrige beholdere (Papir/pap, Plast/MDK og Glas/metal og Haveaffald), samt hvis kravene til standplads eller adgangsvej ikke kan overholdes, stilles ud til skel med håndtaget udad senest kl. 6.00 på tømmedagen. 

Adgangsvejen hen til beholderen:

Hvor skraldemanden skal gå:

 • Være plan, jævn og med kørefast underlag, som f.eks. fliser, belægningssten eller asfalt.
 • Brosten, græsarmereringssten, knust granit, skærver, ral, komprimeret grus kan ikke godkendes som fast underlag.
 • Belægning på havegang, døråbning skal være mindst 20 cm bredere end beholderen .
 • Være højest 30 meter lang.
 • Have en fribredde på 1,20 meter, samt døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Have en frihøjde under udhæng og træer på mindst 2,10 meter.
 • Være veloplyst.
 • Være vedligeholdt, sneryddet og gruset.

Hvor skraldebilen skal køre:

 • 4 meter bred.
 • 4 meter høj.
 • Grusveje skal vedligeholdes med grus.
 • Der skal være vendemulighed.

Særlige regler for koteletgrunde:

 • Ved såkaldte koteletgrunde udgør ”koteletbenet” en del af adgangsvejen. Den del af en adgangsvej, der forløber hen over en anden ejendom, betragtes som et ”koteletben”.
 • Koteletbenet indgår dog ikke i beregningen af gangafstanden til standpladsen, idet beholdere på en ”koteletgrund” afhentes op til fem meter fra det sted, hvor koteletbenet (tilkørslen) går over i selve grunden.

Hvor adgangsvejen indebærer stigning, gælder følgende:

 • Stiger adgangsvejen mere end 10 % - svarende til 10 cm for hver meter - skal der være trin til at gå på og dobbelt rampe til at køre på.
 • Trinene skal være 40 cm brede og mindst 40 cm dybe og have en max. trinhøjde på 10 cm. Ramperne skal dog passe til beholderens hjul, så de ikke afsporer.
 • Ved længere stigninger skal der være en repos for hver 5 m. På reposen skal der være plads til beholder og mandskab.
 • Max. stigning er 25 %, svarende til 25 cm for hver meter.

    

2-hjulede beholdere til Papir/pap,  Glas/plast/metal samt evt. haveaffald skal altid frem til skel med håndtaget udad senest kl. 6.00 på tømmedagen.

 • Det er billigere at afhente beholdere, som kunder stiller frem, og besparelsen kommer dig til gode.
 • Beholdere er ikke altid fyldt, og du kan derfor lade den stå til næste tømning. Indsamlingen bliver derved hurtigere, og vi bruger mindre brændstof.
 • Affaldet i beholdere skal være rent og tørt, derfor kan tømning godt udskydes, hvis du ikke stiller frem.

Du har mulighed for at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får besked om tømning dagen inden skraldemanden tømmer beholderen. Så skal du ikke gå og huske på tømmedagen. Det koster ikke noget.

Hvorfor kan jeg få hentet min beholder til rest- og madaffald inde på min grund - på en standplads?

 • Affaldet er uhygiejnisk, og det er derfor vigtigt, at det bliver tømt, også selv om beholderen ikke er fyldt.

Fritagelse

Nej, som udgangspunkt kan man ikke blive fritaget for sortering ved husstanden.

Hvis du har særlige forhold, eller du ønsker at klage, skal du kontakte Silkeborg Kommune.

Nej, alle husholdninger skal have beholdere til madaffald og restaffald.

Hvis du slet ikke sorterer dit affald, vil du hurtigt komme til at mangle plads i beholderen til restaffald.

Det er også vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da du ellers risikerer, at beholderne ikke bliver tømt.

Hvis I er flere, der vil deles om en fællesløsning til Papir/pap eller Metal/glas og Plas/Mad- og drikkekartoner, skal I kontakte os på tlf. 8920 6400, så vi kan se, hvilke muligheder I har.