Ofte stillede spørgsmål - Affaldsbeholdere

Manglende tømning

Hvis der er driftsforstyrrelser i form af nedbrud på biler eller lignende, så tømmes beholderne hurtigst muligt.

HCS varetager tømning af affaldsbeholdere. Dagen efter en eventuel manglende tømning  kontaktes Silkeborg Forsyning på: 8920 6400.

Se din forventede tømmedag: Tømmekalender.

Se eventuelle driftsforstyrrelser: Driftsforstyrrelser.

Husk at beholdere til glas-metal/plast-MDK og papir/pap skal stilles frem til skel inden kl. 6:00 på tømmedagen.

Husk, at sortere korrekt: Affalds-ABC.

Beholderen

Typisk tømmes mad- og restaffaldsbeholderen hver 2. uge og de resterende beholdere tømmes hver 4. uge.

Læs mere om hvornår der tømmes.

Beholderen må ikke overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt. Hvis du en sjælden gang har mere restaffald end der kan være i beholdere, så kan du stille en sæk ved siden af beholderen. Du betaler for afhentning af ekstra sække.

Se filmen: Sådan får du tømt dine affaldsbeholdere

Hvis din beholder er gået i stykker, så skriv til mail@silkeborgforsyning.dk, hvor du beskriver skaden eller ring på telefon 8920 6400.

Hvis du gerne vil bestille eller ændre affaldsbeholdere, så skriv til mail@silkeborgforsyning.dk eller ring på telefon 8920 6400.

Brug de grønne poser du har fået leveret. De er særligt velegnede i sorteringsanlægget, hvor de bliver frasorteret.

Når du har brugt dine grønne poser til madaffald, så får du en ny rulle ved at sætte en tom (grøn) pose i klemme ved låget på tømmedagen, så afleverer renovatøren dem på låget af beholderen.

 

Den grønne køkkenspand er beregnet til de grønne poser til madaffald.

Beholder Højde Bredde Dybde

7 liter

26,8 cm 24,6 cm 20,4 cm

I sommervarmen holder fluer og maddiker fest i de fleste skraldespande. 

Der er heldigvis en del du selv kan gøre, for at undgå de uhumske gæster.

 • Dryp madaffaldet godt af, inden du smider det ud, da væsken både lugter og tiltrækker fluer.
 • Sørg for, at din skraldepose er helt tæt, før du smider den ud.
 • Luk skraldeposen med dobbelt knude og undgå at overfylde posen. Smid hellere flere mindre fyldte skraldeposer ud.
 • Frys eventuelt kødrester og smid det ud kort tid før, dit affald skal hentes. Dermed undgår du, at fluer lægger æg i kødet.
 • Luk låget på beholderen.
 • Husk at beskære eventuelle buske og træer, så skraldemanden kan komme til. Så du er sikker på at få beholderen tømt hver gang.
 • Rengør løbende din affaldsbeholder med vand og sæbe ved at lægge den ned og spule den med haveslangen.

Hvis der er kommet maddiker i skraldespanden:

Når din affaldsbeholder er tømt, bør du vaske den grundigt. Du kan hælde et par liter kogende vand ned langs siderne, for at fjerne maddikerne og fastgroet affald. Luk låget til og hæld vandet ud, når det er kølet af – gentag eventuelt og måske med lidt sæbe.
Brug ikke gift. Maddikerne er ikke farlige. 

Nej, skillevæggen må ikke flyttes eller fjernes. 

Hvorfor må man ikke flytte eller fjerne skillevæg ?

 1. Affaldet i beholdere vil blive blandet på lastbilen dvs. at restaffald havner i madaffaldet, hvilket kan skade anlæg og forurene madaffaldet, der skal i biogasanlæg og efterfølgende ud på markerne.
 2. Det vil betyde ekstra omkostninger som havner ved alle vores kunder.
 3. Vi bliver nødt til at skifte beholder hvilket vil koste 845,- kr. pr. stk. der hvor der er flyttet eller fjernet skillevæg. En omkostning, som vil blive faktureret til den enkelte kunde.
   

Typisk løsning for parcelhuse (240 L beholdere)

 • Der skal være 10 cm friplads ved hver beholder i bredden.
 • Samlet bredde ved de 3 beholdere er 226 cm.
 • Beholdere til Papir og Pap samt Metal/Plast og Glas, skal stilles frem på tømmedag, hvis ikke de står i skel. Husk at håndtaget skal vende udad mod vejen.
 • Det er muligt at tilvælge en haveaffaldsbeholder(skal også stilles frem på tømmedagen).

Se mål på alle beholdertyper her​

Beholderne til affald skal kunne udskiftes og bruges igen. Det er derfor vigtigt, at de ikke ødelægges med grafitti eller anden overmaling. Hvis beholderen bliver ødelagt, kan Silkeborg Forsyning kræve erstatning, da beholderne tilhører Silkeborg Forsyning.

Silkeborg Kommune har vedtaget affaldsregulativer med affaldsordninger, der skal sikre, at vi genanvender vores affald. Se kommunens infofolder.

Se også kommunens affaldsplan 2015 - 2024

Placering

Det er op til dig, hvor dine beholdere står til dagligt, men på tømmedagen gælder nedenstående:

1. Madaffald/Restaffald, må stå op til 30 meter inde på grunden hvis adgangsvejen overholder visse retningslinjer.

2. Papir/pap, skal stilles ud til skel, hvor skraldebilen kan holde, med håndtaget ud mod vejen, senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen.

3. Glas/ Plast & Metal, skal stilles ud til skel, hvor skraldebilen kan holde, med håndtaget ud mod vejen, senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen.

Hvis man gerne vil undgå at skulle køre beholdere frem på tømmedagen og man har pladsen til det, så kan man etablere en standplads, hvor man evt. kan komme til begge sider af spanden. Så skraldemanden går til håndtaget fra vejen, og borgeren går til låget fra havesiden.  Læs mere om standplads og adgangsvej.

Eksempel:

Skel er der hvor din grund starter ud mod farbar vej*.

Se dit skel på kort.bbr.dk 

*Med forbehold for, at der er adgang for skraldebilen.

Standplads

Gælder mad- og restaffaldsbeholdere samt 4-hjulede containere. 

 • Beholdere/containere skal anbringes på et let tilgængeligt sted senest kl. 6.00 på tømmedagen (standpladsen)
 • Standpladsen skal bestå af et fast underlag, som f.eks. fliser, belægningssten eller asfalt
 • Håndtaget på beholderen skal være frit tilgængeligt
 • Det er grundejerens ansvar, at skraldemanden til enhver tid har uhindret og forsvarlig adgang til beholdere/containere
 • Der skal være tændt lys
 • Der skal være ryddet sne, og gruset

Skelordning

Øvrige beholdere (papir/pap,  glas-metal og plast-MDK og haveaffald), samt hvis kravene til standplads eller adgangsvej ikke kan overholdes, stilles ud til skel med håndtaget udad senest kl. 6.00 på tømmedagen. 

Adgangsvejen hen til beholderen:

Hvor skraldemanden skal gå:

 • Være plan, jævn og med kørefast underlag, som f.eks. fliser, belægningssten eller asfalt
 • Brosten, græsarmereringssten, knust granit, skærver, ral, komprimeret grus kan ikke godkendes som fast underlag
 • Belægning på havegang, døråbning skal være mindst 20 cm bredere end beholderen 
 • Være højest 30 meter lang
 • Have en fribredde på 1,20 meter, samt døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling
 • Have en frihøjde under udhæng og træer på mindst 2,10 meter
 • Være veloplyst
 • Være vedligeholdt, sneryddet, og gruset

Hvor skraldebilen skal køre:

 • 4 meter bred
 • 4 meter  høj
 • Grusveje skal vedligeholdes med grus
 • Der skal være vendemulighed

Hvor adgangvejen indebærer stigning, gælder følgende:

 • Stiger adgangsvejen mere end 10 % - svarende til 10 cm for hver meter - skal der være trin til at gå på og dobbelt rampe til at køre på
 • Trinene skal være 40 cm brede og mindst 40 cm dybe og have en max. trinhøjde på 10 cm. Ramperne skal dog passe til beholderens hjul, så de ikke afsporer
 • Ved længere stigninger skal der være en repos for hver 5 m. På reposen skal der være plads til beholder og mandskab
 • Max. stigning er 25 %, svarende til 25 cm for hver meter

    

2-hjulede beholdere til papir/pap,  glas/plast/metal samt evt. haveaffald skal altid frem til skel med håndtaget udad senest kl. 6.00 på tømmedagen. 

 • Det er billigere at afhente beholdere kunder stiller frem og besparelsen kommer dig til gode
 • Beholdere er ikke altid fyldt og du kan derfor lade den stå til næste tømning. Indsamlingen bliver derved hurtigere og vi bruger mindre brændstof.
 • Affaldet i beholdere skal være rent og tørt, derfor kan tømning godt udskydes hvis du ikke stiller frem.

Du har mulighed for at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får besked om tømning dagen inden skraldemanden tømmer beholderen. Så skal du ikke gå og huske på tømmedagen. Det koster ikke noget.

Hvorfor kan jeg få hentet min beholder til rest- og madaffald inde på min grund - på en standplads?

 • Affaldet er uhygiejnisk og det er derfor vigtigt, at det bliver tømt også selv om beholderen ikke er fyldt.

Fritagelse

Nej, som udgangspunkt, kan man ikke blive fritaget for sortering ved husstanden.

Hvis du har særlige forhold eller du ønsker at klage, skal du kontakte Silkeborg Kommune.

Nej, alle husholdninger skal have beholdere til madaffald og restaffald.

Hvis du slet ikke sorterer dit affald, vil du hurtigt komme til at mangle plads i beholderen til restaffald.

Det er også vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da du ellers risikerer at beholderne ikke bliver tømt.

Hvis I er flere, der vil deles om en fællesløsning til papir/pap eller glas og metal/hård plast, skal I kontakte os på 8920 6400, så vi kan se hvilke muligheder I har.