Adgangsforhold til din affaldsbeholder

 

Standplads

Gælder mad- og restaffaldsbeholdere samt 4-hjulede containere. 

 • Beholdere/containere skal anbringes på et let tilgængeligt sted senest kl. 6.00 på tømmedagen (standpladsen)
 • Standpladsen skal bestå af et fast underlag, som f.eks. fliser, belægningssten eller asfalt
 • Håndtaget på beholderen skal være frit tilgængeligt
 • Håndtaget på beholderen skal vende udad
 • Det er grundejerens ansvar, at skraldemanden til enhver tid har uhindret og forsvarlig adgang til beholdere/containere
 • Der skal være tændt lys
 • Der skal være ryddet sne, og gruset

Skelordning

Øvrige beholdere (papir/pap,  glas/plast/metal og haveaffald), samt hvis kravene til standplads eller adgangsvej ikke kan overholdes, stilles ud til skel med håndtaget udad senest kl. 6.00 på tømmedagen. 

Adgangsvejen hen til beholderen:

Hvor skraldemanden skal gå:

 • Være plan, jævn og med kørefast underlag, som f.eks. fliser, belægningssten eller asfalt
 • Brosten, græsarmereringssten, knust granit, skærver, ral, komprimeret grus kan ikke godkendes som fast underlag
 • Belægning på havegang, døråbning skal være mindst 20 cm bredere end beholderen 
 • Være højest 30 meter lang
 • Have en fribredde på 1,20 meter, samt døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling
 • Have en frihøjde under udhæng og træer på mindst 2,10 meter
 • Være veloplyst
 • Være vedligeholdt, sneryddet, og gruset

Hvor skraldebilen skal køre:

 • 4 meter bred
 • 4 meter  høj
 • Grusveje skal vedligeholdes med grus
 • Der skal være vendemulighed

Hvor adgangvejen indebærer stigning, gælder følgende:

 • Stiger adgangsvejen mere end 10 % - svarende til 10 cm for hver meter - skal der være trin til at gå på og dobbelt rampe til at køre på
 • Trinene skal være 40 cm brede og mindst 40 cm dybe og have en max. trinhøjde på 10 cm. Ramperne skal dog passe til beholderens hjul, så de ikke afsporer
 • Ved længere stigninger skal der være en repos for hver 5 m. På reposen skal der være plads til beholder og mandskab
 • Max. stigning er 25 %, svarende til 25 cm for hver meter

    

Særligt om vinteren

Skraldemanden vil gerne tømme din affaldsbeholder, men om vinteren har han brug for din hjælp, derfor skal du:

 • Rydde sne, salte/gruse fortov, adgangsvej, samt hvor beholderen står.
 • Grave hul i snevolden ud til kørebanen
 • Rydde et felt på 3x3 meter på kørebanen, hvor skraldemanden kan færdes sikkert.
 • Rydde privat vej og grusvej i mindst 4 meters bredde.
 • Ikke skovle sne op foran din affaldsbeholder.
 • Stille beholderen frem aftenen før tømmedagen.
 • Tænde lyset i den mørke tid.