Dronefoto over Østergade og Christian 8.s Vej, hvor der er gravet et stort hul til de nye kloakrør

Nye kloakker i Østergade

Vi klimatilpasser og laver nye separate kloakker fra krydset ved Christian 8.s Vej og ned gennem Østergade hen til Slusekiosken.

Hvad kommer der til at ske?

I foråret 2024 separatkloakerer vi fra krydset ved Christian 8.s Vej og ned gennem Østergade hen til Slusekiosken. Det gør vi for at sikre bedre drift af kloakkerne og klimatilpasse Silkeborg midtby mod kraftig regn.

 • I krydset ved Christian 8.s Vej graver vi en stor regnvandsbrønd ned, som klimatilpasser Silkeborg midtby ved at samle og fordele regnvand til Silkeborg Langsø. Det sker i uge 13-16, hvor krydset vil være delvist spærret..
 • Fra krydset og ned gennem Østergade hen til Slusekiosken anlægger vi tre meget store kloakrør på op til 1,2 meter i diameter, som forbedrer tilstanden og driften af kloakken. Det sker efter planen i uge 13 til og med uge 25. Denne del af Østergade vil være spærret for biler i hele perioden. Omkørsel ad Nordskovvej. 

Projektets kompleksitet kan udfordre tidsplanen. Vi vil dog gøre alt, hvad vi kan, for at nå det til tiden uden at gå på kompromis med sikkerhed for hverken entreprenøren eller trafikanterne. 

Hvor foregår projektet?

Nedenfor finder du et oversigtskort over området, hvor vi lægger nye kloakker og klimasikrer. 

Hvad sker der med afspærring og trafik?

Afspærring

Projektet betyder, at krydset ved Christian 8.s Vej og Østergade bliver delvist spærret i en kortere periode (uge 13-16). Den østlige del af Østergade (fra Slusekiosken og hen til krydset ved Christian 8.s Vej) forventes at blive spærret og opgravet fra uge 13-25. Under perioden vil skiltning anvise alternative ruter for trafikanter.

Trafik, cyklister og gående

I hele anlægsperioden er der åbent for gående og cyklister, der kan passere anlægsarbejdet. Når vi graver i den østlige del af Østergade, vil busser og andet trafik blive ledt af alternative ruter. Vareindlevering for fx butikker i midtbyen skal, når den vestlige del af krydset er afspærret, foregå via Fredensgade.

Hvad med mit spildevand og affald?

Bor du i området omkring gravearbejdet? Læs mere om, hvad der sker med dit spildevand og affald. 

Dit spildevand

Under gravearbejdet kan du skylle ud i toilettet, tage bad og bruge vandet i din håndvask, som du plejer. Vi forsøger at opretholde den almindelige drift af kloakkerne, samt driften af drikkevand, fjernvarme osv., så vidt muligt. Hvis der opstår midlertidige driftsforstyrrelser, melder vi dem ud på sms og vores hjemmeside. 

Dit affald

I samarbejde med entreprenøren, som står for gravearbejdet, og affaldsrenovatøren sørger vi for, at du får hentet dit affald, som du plejer. 

Ikke et hverdagsprojekt

Tre usædvanligt store kloakrør

For at klimasikre midtbyen ordentligt skal kloakrørene være store nok. Det er meget sjældent, at vi etablerer så store kloakrør: to med en diameter på 1,2 meter og en med en diameter på 0,5 meter.

Møder vi mon oldtidsfund?

Fordi gravearbejdet foregår i Silkeborg midtby, kan vi støde på gamle oldtidsfund, jernbaner eller andre efterladenskaber i jorden, som kan genere anlægsarbejdet.

Stram tidsplan på travl vej

Christian 8.s Vej er en vigtig gennemfartsvej i Silkeborg midtby. Derfor begynder vi projektet i påsken i uge 13, for her er trafikken mindst på hele året. Vi afslutter projektet i uge 25, inden Riverboat Jazzfestival for alvor skyder turistsæsonen i gang i Silkeborg i uge 26.

Grundvandet står højt

Grundvandet står meget højt i området, og kloakrørene ligger delvist under grundvandsspejlet. Derfor skal vandet først pumpes væk, inden de nye kloakrør kan etableres.

Mange ledninger i jorden

Vi skal krydse over og under mange forskellige ledninger, rør og kabler i jorden. Alt fra farlige elkabler til ekstremt varme og vigtige forsyningsledninger såsom fjernvarme, drikkevand og telekabler. Det skal ske samtidig med, at de gamle kloakrør skal graves op, uden at den daglige drift bliver generet.

Hvorfor nye kloakker?

Silkeborg Kommune planlægger at flytte en del af Christian 8.s Vej, og i denne proces giver det god mening at udskifte kloakkerne. De er nemlig ved at være udtjente og er ikke tilpasset til fremtidens klima.

Krydset ved Christian 8.s Vej er et knudepunkt for kloakkerne i midtbyen. Den store regnvandsbrønd, som etableres i krydset, er med til at klimatilpasse midtbyen i Silkeborg, så byen er rustet til skybrud og andre kraftige regnhændelser.

Derudover får vi ryddet op i det eksisterende kloaksystem og forbedrer tilstanden og driften af kloakken.

Endelig sikrer vi, at overløb af spildevand til Silkeborg Langsø reduceres, og at regnvand kan renses på bedst mulige måde.

I dag løber regnvand og spildevand ned i den samme kloakledning i den østlige del af Østergade. Det er ikke optimalt.

Ved at separere kloakkerne får vi adskilt regn- og spildevand i to separate ledninger.
Det er godt fordi: 

 • Vi reducerer risikoen for spildevandsforurening af vandløb og søer ved større regnskyl.
 • Vi mindsker risikoen for oversvømmelsesskader og spildevand i din kælder og på din grund, som følge af større regnskyl.
 • Vi undgår overbelastning af Søholt Renseanlæg, fordi regnvandet ledes direkte ud i vandløb og søer. 
 • Desuden sikrer vi høj forsyningssikkerhed, idet kloaksystemet dimensioneres til at kunne håndtere regnvandet i et fremtidigt klima.

Silkeborg Forsyning har separatkloakeret over 90 procent af kloakkerne i kommunen.

Video: Sådan foregår separatkloakering

En del af en større indsats

Kloakprojektet i den østlige del af Østergade og krydset ved Christian 8.s Vej er 2. etape i en større indsats.

Silkeborg Kommune skal flytte en del af Christian 8.s Vej, så vejen går helt ind til Søtorvets huse. Det gør Silkeborg Kommune for at få plads til et grønt område, som skal bruges i den fremtidige omdannelse af Søfronten.

Planerne er, at Søfronten skal omdannes til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdoor-aktiviteter langs søbredden.

Overordnet tidsplan:

 • 1. etape. Udført i 2018.
  Denne etape indebar etablering af et meget stort spildevandsrør på 1,2 meter i diameter under stien foran caféerne på Søtorvet.
   
 • 2. etape. Foråret 2024.
  Denne etape indebærer separatkloakering og klimatilpasning af den østlige del af Østergade og ved krydset ved Christian 8.s Vej.
   
 • 3. etape. 2024-2025.
  I denne etape skal kloakker i Christian 8.s Vej omlægges og opgraderes.

 

Illustration af planerne for den ny søfront i Silkeborg Illustration af Søfronten. Foto: Silkeborg Kommune og Team EFFEKT.