CO2-neutral og klimavenlig fjernvarme i Silkeborg

I 2030 har vi investeret over 1 milliard kroner i at udfase naturgassen i vores varmeproduktion.

Silkeborg Forsyning arbejder med en ambitiøs plan for at gøre fjernvarmen helt CO2-neutral senest i 2030. Og allerede 2024 er vi nået rigtig langt mod målet om CO2-neutralitet. I forhold til udgangspunktet fra 2016 vil CO2-udledningen være sænket med ca. 70 procent i 2024.

I Silkeborg Forsyning har vi i flere år arbejdet med at sænke CO2-udledningen fra vores varmeproduktion.

Solparken, der blev sat i drift i slutningen af 2016, producerer årligt ca. 80.000 MWh svarende til årsforbruget på 4.400 almindelige parcelhuse. Det dækker 20 procent af varmebehovet i Silkeborg. Det nye røggaskøleanlæg, der blev sat i drift i 2019 udnytter varmen i røggassen fra kraftværket mere effektivt og udnytter dermed energien i naturgassen meget bedre end tidligere.

Dermed har Silkeborg Forsyning fra 2016 til 2021 allerede sænket CO2-udslippet med ca. 45 procent fra varmeproduktionen ved hjælp af ny teknologi.

Store investeringer er nødvendige

Vejen til fuld CO2-neutralitet kræver store investeringer de kommende år. Silkeborg Forsyning har derfor lagt en ambitiøs plan, der – hvis hele planen gennemføres - implementerer ny, grøn teknologi som udnytter vedvarende energikilder i varmeproduktionen. Den samlede investering løber potentielt op i 1,1 milliard, hvor af de første 600 millioner allerede er investeret.

Der er skitseret fire faser, hvoraf den første er gennemført fra 2016 til 2019. Næste fase af planen - der kører fra 2021 til 2024 - medfører at Silkeborg Forsyning i 2022 investerer i en elkedel, der kan levere ca. 50 MW varme og i 2024 et varmepumpeanlæg, der kan levere 22 MW varme.

Fase tre og fire skal godkendes af bestyrelsen i de følgende år, men hvad de præcist indeholder, er ikke besluttet endnu. Det afhænger af grundige undersøgelser af, hvad den rigtige teknologi skal være. Silkeborg Forsyning er derfor allerede i gang med at undersøge, hvilken grøn teknologi der yderligere skal implementeres i fjernvarmeproduktionen fra 2024 og frem til 2030.

Vores vej til CO2-neutral fjernvarme

2016 – 2019
Solpark og røggasanlæg til 600 millioner kroner reducerer CO2-udledningen med 45 procent.

2021 – 2024
Elkedel og varmepumper til 169 millioner giver en CO2-reduktion på omkring 70 procent.

2025 – 2030
Teknologier, samarbejdspartnere og sektorkobling undersøges og målet om CO2-neutralitet realiseres.

Forventet tidsplan

At ombygge kraftvarmeværket til at levere CO2-neutral fjernvarme er en proces, der tager flere år. Herunder kan du se projektet overordnede tidsplan, som den ser ud nu.

 

Før Silkeborg Forsyning kan gå i gang med projektet, skal Silkeborg Kommune som myndighed godkende varmeprojektforslaget. Kommunen godkendte varmeprojektforslaget i oktober 2021.

Før at varmepumpeanlægget endeligt kan godkendes, skal der også gennemføres en vurdering af konsekvenserne for miljøet. Elkedlen er miljømæssigt godkendt. 

 

Silkeborg Forsyning udarbejder udbudsmaterialet til den 50 MW elkedel, der sammen med varmepumpen skal levere den bæredygtige varme. Elkedlen kom i udbud november 2021, tilbuddet blev modtaget i slutningen af december 2021.

  • Silkeborg Forsyning har vuderet de indkomne bud på elkedel og indgik kontrakt med leverendør i februar 2022.
  • Vi forventer at montering af elkedelen går igang til juni, og vi tester det til oktober, så vi er klar til at producere varme til næste vinter. 
  • Silkeborg Forsyning udarbejder i foråret udbudsmateriale til den 22 MW luft til vand varmepumpe, der også skal etableres.. Udbuddet er så stort, at det skal i såkaldt EU-udbud.
  • I løbet af foråret 2022 udvælger Silkeborg Forsyning en række mulige leverandører gennem prækvalificering.
  • De udvalgte leverandører kan byde på leverancen af varmepumpen, når udbudsmaterialet offentliggøres i maj 2022.

 

 

Silkeborg Forsyning forventer at kunne indgå kontrakt med en leverandør af varmepumpen i efteråret 2022. Derudover forventer vi, at elkedelen kommer i drift i løbet af efteråret.