Tømningsordning for septiktanke

Bor du uden for byen, hvor der ikke er offentlig kloak, har du som regel en septiktank eller minipumpestation. Har du en septiktank, er du forpligtet til at være med i tømningsordningen. Det betyder, at din septiktank bliver tømt én gang om året. Se tømningskalenderen.

Oplever du problemer med din tank inden tømning, kan du kontakte leverandøren FKS Slamson på tlf. 6342 1017.

Grafik af septiktank der bliver tømt af slamsuger

Fakta

Kort om en septiktank

 • En septiktank er en beholder, der tilbageholder slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, som du udleder fra din ejendom. 
   
 • En septiktank kan også hedde en bundfældningstank, en emscherbrønd, en trix-tank og en flerkammer-tank. 
   

Kort om tømning af tanken

 • En fuld tank virker ikke ordentligt og kan stoppe det efterfølgende rensesystem. For at undgå forurening af vandmiljøet i nærområdet, skal tanken tømmes. For de fleste passer det med en tømning én gang om året, men er den fuld inden, skal den tømmes. 
   
 • For at sikre en bedre vandkvalitet i vandløb og søer har Silkeborg Byråd besluttet, at alle ejendomme i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal være med i en fælles tømningsordning for septiktanke. Tømningsordningen er politisk vedtaget i Silkeborg Byråd i henhold til kap. 15 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om spildevandstilladelse m.v.

Rollefordeling i ordningen

Se oversigten over, hvem der står for hvad i tømningsordningen, og hvilke opgaver de har. 

Spørgsmål & svar

Find svar på de mest stillede spørgsmål om septiktanke og minipumpestationer.

Tømningsordningen betyder som udgangspunkt, at alle tanke bliver tømt minimum en gang årligt. 

På portalen kan du se, hvornår du sidst har fået tømt din tank.

Hvis ruten er planlagt, kan du også se, hvilken uge vi forventer at komme til dig igen.

Klik her for at finde din adresse på portalen

Du skal selv bestille og betale for eventuelle ekstra tømninger via en kloakmester eller entreprenør. Det gælder også, hvis du får brug for spuling af sivedræn, tømning af køkkenbrønd eller udskiftning af et for tungt dæksel. Dette kan ske i forbindelse med den ordinære tømning og skal bestilles direkte hos FKS Slamson. 

Du kan tilmelde dig vores varslingsordning, så du får besked om, hvornår vi kommer og tømmer din tank via e-mail eller sms.

Du kan tilmelde dig ordningen ved at sende en e-mail med telefonnummer, e-mail og adresse til mail@silkeborgforsyning.dk.

 • Dækslet må max. veje 50 kg.
 • Dækslet skal være fritlagt og synligt.
 • Området omkring tanken skal være ryddet, så tømningen kan ske uhindret.
 • Fri adgangsvej til tanken - Kørebredde min. 3 meter og højde min. 4 meter.

Efter endt tømning efterfylder vi tanken med vand. For at undgå skader og forstoppelse bør der altid være vand op til T-stykket i tanken.

Det er en stor opgave at tømme de over 4.000 septiktanke, der er i vores område. Derfor er tømningsordningen udliciteret til en underleverandør.

Tømningsordningen har været i licitation og varetages fra 2020 af FKS Slamson. 

FKS Slamson
Tlf. 6342 1017
Mail: to@fksslamson.dk


Specielle opgaver, udover tømningen, kan aftales og afregnes direkte med FKS Slamson.

I forbindelse med tømningen foretager chaufføren en kontrol af tanken for fejl og mangler. Der tages et foto af bemærkningsemner, og kommentarer noteres på en tømningsattest. Tømningsattesten leveres i din postkasse eller på mail, når tømningen er afsluttet.

Du kan også finde dine tidligere tømningsattester her, ved at indtaste den kode, som du har modtaget i dit varslingsbrev for tømningen. Har du ikke længere koden, kan den fås ved at kontakte Silkeborg Forsyning på mail@silkeborgforsyning.dk.

Som grundejer har du selv ansvaret for, at dit spildevandsanlæg er i funktionsdygtig stand og uden fejl og mangler. Der bør altid stå vand op til lige under T-stykket.

Entreprenøren har været på din adresse, men har ikke kunnet tømme tanken. Det kan der være flere grunde til, og det fremgår af sedlen/tømningsattesten. 

Mulige årsager til, at de ikke kunne tømme tanken, kan være, at de ikke kunne finde tanken, at der har været fremmedelementer som fx vådservietter i eller at kørevejen var blokeret. 

Din adresse vil komme på en opsamlingsliste og blive varslet om et nyt tømmetidspunkt. Det er derfor vigtigt, at du udbedrer forholdene, så din tank kan blive tømt. 

Tømningsordningen er obligatorisk og kan som udgangspunkt ikke fravælges.

I særlige tilfælde, som hvis du bruger under 20 m3 vand om året, kan du dog ansøge Silkeborg Kommune om hvert andet års tømning. Ansøgning om hvert andet års tømning eller fritagelse for tømningsordningen skal sendes skriftligt til:

Silkeborg Kommune
Natur og Miljø
Søvej 1
8600 Silkeborg 

Du kan også sende en e-mail til spildevand@silkeborg.dk

Du betaler for tømning af tanken, transport og rensning af slammet og administration af ordningen.

Silkeborg Forsyning må ikke tjene penge på at tømme bundfældningstanke - ordningen skal hvile i sig selv. Det betyder, at vi kun opkræver det beløb, som dækker de faktiske udgifter. 

Nej. Når ejendommen er registreret med en septiktank, er du automatisk en del af tømningsordningen. 

Har du brug for ekstra tømning eller anden vedligeholdelse af dit system, kan du frit vælge entreprenør eller kloakmester. Tømningen afregnes direkte til entreprenøren. Silkeborg Forsyning er ikke involveret i denne tømning, og du bliver ikke fritaget for den normale årlige tømning.