Visualisering af kraftvarmeværket, det nye biomasseanlæg og det nye varmepumpeanlæg

På vej mod grøn fjernvarme

En grønnere og mere klimavenlig fjernvarme er godt på vej. I 2030 har vi nemlig investeret over 1 milliard kroner i at udfase naturgassen i vores varmeproduktion. Til gavn for vores kunder og for klimaet.

Silkeborg Forsyning arbejder med en ambitiøs plan, der sænker CO2-udledningen markant fra fjernvarmeproduktionen. Senest i 2030 vil CO2-udledningen fra selve fjernvarmeproduktionen være næsten væk. 

Allerede i 2025 er vi nået rigtig langt. I forhold til udgangspunktet fra 2016 vil CO2-udledningen være sænket med cirka 83 procent i 2025. På den måde gør vi vores fjernvarme grønnere og mere klimavenlig.

I Silkeborg Forsyning har vi i flere år arbejdet med at sænke CO2-udledningen fra vores varmeproduktion. Solparken, der blev sat i drift i slutningen af 2016, producerer årligt ca. 80.000 MWh svarende til årsforbruget på 4.400 almindelige parcelhuse. Det dækker 20 procent af varmebehovet i Silkeborg. Det nye røggaskøleanlæg, der blev sat i drift i 2019 udnytter varmen i røggassen fra kraftværket mere effektivt og udnytter dermed energien i naturgassen meget bedre end tidligere.

Dermed har Silkeborg Forsyning fra 2016 til 2021 allerede sænket CO2-udslippet med cirka 45 procent fra varmeproduktionen ved hjælp af ny teknologi.

 

Vores vej til mere klimavenlig fjernvarme

2016 – 2019
Solpark og røggasanlæg til 640 millioner kroner reducerer CO2-udledningen med 45 procent.

2021 – 2025
Elkedel, varmepumper og biomasseanlæg til 341 millioner kroner giver en CO2-reduktion på omkring 83 procent i forhold til i 2016.

2025 – 2030
Teknologier, samarbejdspartnere og sektorkobling undersøges.

Projektchef Mogens Lyhne fortæller om sit arbejde

Visualiseringer af varmepumpeanlæg og biomasseanlæg

Store investeringer er nødvendige

Vejen til mere klimavenlig fjernvarme kræver store investeringer de kommende år. Silkeborg Forsyning har derfor lagt en ambitiøs plan, der – hvis hele planen gennemføres - implementerer ny, grøn teknologi som udnytter vedvarende energikilder i varmeproduktionen. Den samlede investering løber potentielt op i 1,1 milliard kroner, hvor af over 600 millioner kroner allerede er investeret.

 

Vejen til mere klimavenlig fjernvarme består af fire projekter:

  • Projekt 1. Solvarme og røggaskondensering.
     
  • Projekt 2. Elkeddel og varmepumpeanlæg.
     
  • Projekt 3. Biomassekeddel.
     
  • Projekt 4. Teknologi, der endnu ikke er besluttet. 


Projekt 1 er gennemført fra 2016 til 2019. Solparken blev sat i drift i slutningen af 2016 og dækker cirka 20 procent af varmebehovet i Silkeborg. Det nye røggaskøleanlæg blev sat i drift i 2019 og udnytter varmen i røggassen fra kraftværket mere effektivt og bedre end tidligere.

Projekt 2 løber i en projektperiode fra 2021 til 2025. Projektet medfører, at Silkeborg Forsyning i 2022 investerer i en elkedel, der kan levere ca. 50 MW varme og frem til 2025 i et varmepumpeanlæg, der kan levere 22 MW varme.

Projekt 3 kører paralelt med projekt 2 og indeholder en investering i et 20 MW biomasseanlæg, der kan omdanne have-parkaffald til fjernvarme. Efter planen skal biomasseanlægget i start 2025.

Hvad projekt 4 skal indeholde afhænger af grundige undersøgelser af, hvad den rigtige teknologi skal være i forhold til at gøre fjernvarmen klimavenlig. Silkeborg Forsyning er derfor i gang med at undersøge, hvilken grøn teknologi der yderligere skal implementeres i fjernvarmeproduktionen fra 2025 og frem til 2030.

Film fra byggepladsen

Forventet tidsplan

At ombygge kraftvarmeværket til at levere klimavenlig fjernvarme er en proces, der tager flere år. Herunder kan du se projektet overordnede tidsplan, som den ser ud nu.

Før Silkeborg Forsyning kan gå i gang med projektet, skal Silkeborg Kommune som myndighed godkende varmeprojektforslaget. Kommunen godkendte varmeprojektforslaget i oktober 2021.

Før at varmepumpeanlægget endeligt kan godkendes, skal der også gennemføres en vurdering af konsekvenserne for miljøet. Elkedlen er miljømæssigt godkendt. 

 

Silkeborg Forsyning udarbejder udbudsmaterialet til den 50 MW elkedel, der sammen med varmepumpen skal levere den bæredygtige varme. Elkedlen kom i udbud november 2021, tilbuddet blev modtaget i slutningen af december 2021.

Silkeborg Forsyning har vuderet de indkomne bud på elkedel og indgik kontrakt med leverendør i februar 2022.

Vi forventer at montering af elkedelen går igang til juni, og vi tester det til oktober, så vi er klar til at producere varme vinteren 22/23.

Silkeborg Forsyning udarbejder i foråret udbudsmateriale til den 22 MW luft til vand varmepumpe, der også skal etableres. Udbuddet er så stort, at det skal i såkaldt EU-udbud.

I løbet af foråret 2022 udvælger Silkeborg Forsyning en række mulige leverandører gennem prækvalificering.

De udvalgte leverandører kan byde på leverancen af varmepumpen, når udbudsmaterialet offentliggøres i maj 2022.

 

 

Silkeborg Forsyning forventer at kunne indgå kontrakt med en leverandør af varmepumpen samt med en leverandør af biomasseanlægget i efteråret/vinteren 2022. Derudover forventer vi, at elkedelen kommer i drift lige omkring årsskiftet.

  

I december 2022 indgår Silkeborg Forsyning kontrakt med leverandøren Dall Energy om levering af en 20 MW biomassekedel til afbrænding af have-park brændsel og lokal træflis. 

Silkeborg Forsyning indgår i januar 2023 kontrakt med leverandøren Innoterm Energy om levering af et 22 MW luft til vand el-drevet varmepumpeanlæg. 

Den nye 50 MW el-kedel bliver idriftsat og leverer nu fjernvarme til Silkeborg by.

Fra januar 2023 til september 2024 bliver begge maskinanlæg - biomassekedlen og varmepumpeanlægget - projekteret, fremstillet og monteret på byggepladsen.

Silkeborg Forsyning indgår i oktober 2023 kontrakt med leverandøren Østermark Entreprenørforretning om at levere alle bygninger til begge anlæg. 

Bygningsarbejdet på pladsen indledes, og alle bygningsanlæg opføres på samme tid hen over foråret og sommeren 2024.

De første fundamenter skal være klar til montage af de første maskindele i marts 2024. 

I perioden oktober til december 2024 vil begge anlæg - biomassekedel og varmepumpeanlæg - blive kold- og varmtestet med efterfølgende idriftsættelse og indkøring.

I løbet af december 2024 og januar 2025 bliver der gennemført garantitest af de to anlæg, hvorefter de overgår til kommerciel drift og leverer fjernvarme til Silkeborg Forsynings kunder.