179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 22 mar 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Kloakfornyelse

Kloakfornyelse

 

Hvorfor separatkloak?

Et af målene i kommunens spildevandsplan er, at regn- og spildevand skal løbe i adskilte rør. På den måde opnås en bedre rensning af spildevandet på renseanlæggene, og regnvandet kan håndteres i åbne regnvandssbassiner og ledes ud i åer og søer uden opblanding af spildevand.

Kloakseparering udføres for miljøet og for dig.

I det gamle fællessystem løber både regn- og spildevand i én ledning og bliver ledt til rensning på renseanlægget. Med et fællessystem vil der, ved kraftig regn, være overløb af urenset spildevand til søer og åer, da ledningerne ofte ikke er store nok. Det er også i de gamle fællessystemer, at der er risiko for kælderoversvømmelser. Er der fælleskloak hos dig, må du forvente at din kloak på et tidspunkt skal separeres.

Fælleskloak                                Separatkloak

-er det smart?                                        -det er da klart...

Idag er ca. 89% af vores kloakledninger separatsystem og ca. 11% er fællessystem. Vi forventer, at det samlede ledningsnet er separeret indenår 2040.

Fra fælleskloak til separatkloak

Når vi går i gang med et nyt separeringsprojekt betyder det, at vi udskifter de gamle nedslidte fællesledninger med nye separate regn- og spildevandsledninger.

Vi udskifter hovedledningerne i vejen og stikledninger frem til grundgrænsen, til de enkelte ejendomme. Efter at vi har afsluttet vores del af projektet modtager grundejerne i området påbud fra Silkeborg Kommune om, at separere deres interne kloaksystem. Der er en tidsfrist på ét år.

Først når alle grundejere i området har separeret deres eget system er projektet fuldendt. Området er separatkloakeret og kælderoversvømmelser og overløb til søer og vandløb kan undgås.

Vær opmærksom på, når du bor i et separatkloakeret område løber regnvandet direkte og uden rensning til en nærliggende sø eller et vandløb. Derfor er bilvask i indkørlsen og rengøringsvand i rendestensristen en rigtig dårlig ide.

Hvilken slags kloak har jeg?

Hvis du er i tvivl om hvilken type kloak der er i din vej kan du enten kigge i kommunens spildevandsplan eller i vores webkort.

Fælleskloak er vist med grønne stiblede streger.

Separatkloak er vist med blå ledninger for regnvand og røde ledninger for spildevand.

Husk at regnvandssystemet kun er beregnet til overfladevand fra hustage og veje. Hæld ALDRIG sæbevand og kemikalier i regnvandssystemet.