×
Menu

Biocover sænker udledning af metan fra Tandskov

12. februar 2020

Udledningen fra Tandskov deponi blev i 2015 målt til 18,0 kg metan pr. time. En ny måling i 2019 viser en reduktion til 10,2 kg metan pr. time. På årsbasis svarer det til en samlet reduktion på omkring 68 tons metan pr. år eller omregnet til CO2-ækvivalenter 1913 tons pr. år. Samtidig er der produceret el svarende til 230 børnefamiliers gennemsnitlige elforbrug.

Biocoveret fungerer som et filter bestående af kompost med en helt naturlig forekomst af mikroorganismer, som omsætter metan til CO2. Metanholdig luft blæses igennem en perforeret gasledning i biocoverets fordelingslag, og herfra igennem filterets kompostlag, hvor metanen omdannes.

Den anvendte kompost består af komposteret have- og parkaffald fra anlæggets eget komposteringsanlæg

I perioden fra 1960 til 2009 blev der deponeret affald i 4 forskellige afdelinger:

Afdeling 1 dækker et areal på ca. 54.000 m2 og er etableret i 1973 og er opfyldt med blandet affald med dagrenovation i en tykkelse på ca. 10 m indtil 1988.

Afdeling 2 dækker et areal på ca. 28.000 m2 og er etableret i 1970 og er primært opfyldt med uforurenet industriaffald/mineralsk affald i en tykkelse på 6-7 m indtil 1985.

Afdeling 3 dækker et areal på ca. 31.000 m2 og er etableret i 1960 og 3 er opfyldt med blandet affald med dagrenovation uden modtagekontrol i en tykkelse på 6-8 m indtil 1973.

Afdeling 4 dækker er areal på ca. 55.000 m2 og er etableret i 1986 og er opfyldt med blandet affald med dagrenovation indtil sidst i 1990erne og herefter deponiaffald uden dagrenovation i en tykkelse på 10-30 m indtil 2009.

Pr. 1. januar 1997 blev der indført et forbud mod deponering af forbrændingsegnet affald derfor er der kun deponeret dagrenovation i afdeling 4 i perioden 1986 til 1997.

Metan dannes i det deponerede husholdningsaffald.

På baggrund af driftsforholdene med ophør af deponering af dagrenovation i 1997 vurderes det, at gasproduktionen kommer fra ca. 360.000 tons affald indeholdende organiske materialer.

Miljøstyrelsen anslår at maksimal gasproduktion på 11-13 Nm3 pr. tons affald pr. år og en halveringstid af gasproduktionen på 10-15 år.

Det vurderes at gasproduktionen fra affaldet nemt kan have en samlet tidshorisont på ca. 50 år svarende til ca. 30 år endnu.

Da udviklingen af gasproduktionen falder med tiden og da indholdet af metan ligeledes vil falde markant med tiden vurderes det, at efterbehandlingen af deponeringsaktiviteterne i forhold til deponigas efterhånden vil gå fra en indvinding til at blive en afhjælpning for at undgå uhensigtsmæssig spredning af CH4 til bygninger.

Gasindvindingsanlægget blev etableret i 1998. Deponigassen suges via en blæser til en gasmotor, der forbrænder gassen og via en generator producerer el til el-nettet.

Deponigasanlægget har siden etablering produceret over 44 mio. kWh elektricitet, og haft en samlet klimareduktion på mere end 180.000 ton CO2. I 2018 produceredes 1.014.365 kWh el., og en klimareduktion på 4.347 tons. Den producerede elmængde i 2018 svarer til det årlige forbrug i 230 gennemsnitsfamilier på to voksne og to børn.

Anlægget består af følgende elementer:

Fra 54 boringer i dybder mellem 10 og 20 m suges gassen via en blæser til gasmotoren hvor gassen udnyttes til produktion af elektricitet.

Den producerede elektricitet afsættes til el-nettet. Varmeproduktionen udnyttes ikke, og måles derfor heller ikke. Produktionen er med 1.014.365 kWh i 2018 fortsat bedre end prognosen, og knap 2 % lavere end 2017.

Da der ikke længere tilføres omsætteligt affald til pladsen, vil prognosen for gasproduktionen aftage år for år, med en halveringstid på 12-14 år. En del af forklaringen på den høje produktion er en større fokus på driftsstabilitet og optimering.

Til nyhedsoversigten

Vores kunder er Danmarksmestre i affaldssortering

Vores kunder er blandt de bedste  til at sortere affald. Det viser Miljøstyrelses affaldsstatistik.

Læs mere