179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 24. april 2018
www.silkeborgforsyning.dk
Vand

Miljømål - Vand

Miljømål for 2016

Hvad er målet?

Hvorfor vil vi nå det?

Hvordan vil vi nå det?

I samarbejde med Silkeborg Varme undersøges muligheden for at køle drikkevand vha. en varmepumpeløsning og udnytte energien til fjernvarme.

Vi vil reducere CO2 udledningen.

Vi vil udvælge et relevant beregningsscenarie og udføre beregninger og projektøkonomi med vand/vand varmepumpe på aktuel location.

Vi vil udarbejde procedurer for, hvordan et utilsigtet udslip af lud et vilkårligt sted i procesanlæggene skal håndteres, således at der ikke sker skade på hverken omgivelser eller personer.

Vi vil sikre, at et udslip af lud ikke belaster miljøet.

Vi vil lave en risikoanalyse og lave aktionsplaner for anlægget.

Nåede vi miljømålene for 2015 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Indretning af en udendørs vaskeplads til biler og materiel, som bortleder vand gennem sandfang og olieudskiller

Vi ville sikre, at der ikke var nogen miljømæssig belastning fra vask af biler og materiel.

Vi gik i dialog med myndighederne om at finde den bedste løsning.

Der er ikke nogen miljøbelastning fra den eksisterende plads.

 

 

Reduktion af mængden af okkerslam der skal fjernes fra Hvinningdal Vandværk i forhold til mængden der blev fjernet i 2013 med mindst 3%.

Fordi okkerslam der ledes til spildevands-systemet udgør en væsentlig miljøbelastning.

 

Vi ændrer på styringen således, at vi kan holde filterskyllevandet i bassinet så længe som muligt.

Der er sket et fald på 0,41%.

 

 

 

Nåede vi miljømålene for 2014 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Reduktion af forbruget af lud i Hvinningdal med 2% i forhold til 2013 målt på mængden pr. m³ udpumpet vand.

Vi ville reducere vandforsyningens miljøbelastning ved brug af lud.

Vi vil lave små justeringer af ph-værdien uden at det har konsekvenser for kunderne.

Vi har reduceret ludforbruget med 2,02% 

 

 

Reduktion af syreforbruget

Vi vil reducere miljøbelastningerne ved brug af saltsyre ved boringsrenoveringer.

 

Vi vil anvende andre metoder, som f.eks. membranpumpning ved boringsrenovering.

Der har ikke været anvendt syre i 2014.

 

 

Nåede vi miljømålene for 2013 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Vi skal spare på ludtilsætningen. Der ønskes en besparelse på Hvinningdal vandværk på mindst 3% målt på mængden pr. m³ udpumpet vand.

Det sparer på ressourcerne, og sparer miljøet for påvirkninger.

Vi vil spare på ludtilsætningen ved at optimere på filterskylning og beluftning af råvandet.

 

 

 

Det specifikke elforbrug er stort set uændret i 2011 i forhold til 2010. Det skyldes, at det ikke har været muligt at få en aftale i stand med nabovandværket, og det har derfor ikke været muligt at opnå de forventede driftsbesparelser

1)

Vi skal sikre at afkølingen på fjernvarmevandet bliver mindst 28ºC målt som gennemsnit over året.

Jo bedre afkøling vi kan opnå på fjernvarmen, jo mindre er miljø-påvirkningen fra fjernvarmeforsyningen.
 

Vi vil finjustere vores centralvarmesystem, så udnyttelsen af varmen optimeres mest muligt. Evt. ved opsætning af nye moderne radiatorer hvor det skønnes mest effektivt.

 

 

Det specifikke elforbrug er stort set uændret i 2011 i forhold til 2010. Det skyldes, at det ikke har været muligt at få en aftale i stand med nabovandværket, og det har derfor ikke været muligt at opnå de forventede driftsbesparelser

24,2ºC

1) I 2012 brugte vi 184.072 kilo lud og udpumpede 2.497.847 m³ vand. Det giver et specifikt forbrug på 0,074 kg/m³. I 2013 brugte vi 185.215 kilo lud og udpumpede 2.496.267 m³ vand. Det giver også et specifikt forbrug på 0,074 kg/m³.

Nåede vi miljømålene for 2012?

Miljø i 2012

Hvad skulle vi gøre?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Reduktion af forbruget af rengøringsmidler i Hvinningdal med 5% i forhold til 2011.

Eks. ved brug af skiftesko når ledningsfolkene kommer ind på værket, og ved brug af mekanisk rengøring med kost i stedet for med gulvvaskemaskine.

Uddybning

Sikring af afkølingen på fjernvarme på mindst 28 grader målt som gennemsnit over året.

Vi vil finjustere vores centralvarmesystem, så udnyttelsen af varmen optimeres mest muligt. Evt. ved opsætning af nye moderne radiatorer hvor det skønnes mest effektivt.

 

Uddybning

Det specifikke elforbrug er stort set uændret i 2011 i forhold til 2010. Det skyldes, at det ikke har været muligt at få en aftale i stand med nabovandværket, og det har derfor ikke været muligt at opnå de forventede driftsbesparelser

  

Nåede vi miljømålene for 2011? 

Miljø i 2011

Hvad skulle vi gøre?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Reduktion af elforbruget
på Hvinningdal Vandværk
med 2 %.

Vi skulle opsætte bimålere på de mest energiforbrugende processer for at kunne følge forbruget og optimere der, hvor det er muligt.

Det specifikke elforbrug er steget i 2011 i forhold til 2010. Det skyldes ombygningen af filteranlæggene, som har medført at UV-anlægget har været i drift i størstedelen af 2011.

Reduktion af elforbruget
på Knudlund Vandværk
med 30 %.

Den store ombygning på produktionsdelen skulle gerne give så stor elbesparelse i 2011, at vi kunne pumpe ca. 300 liter vand mere pr. KWh.

 

Det specifikke elforbrug er stort set uændret i 2011 i forhold til 2010. Det skyldes, at det ikke har været muligt at få en aftale i stand med nabovandværket, og det har derfor ikke været muligt at opnå de forventede driftsbesparelser

Varsling af kunderne omkring afbrydelser og uregelmæssigheder via sms.

Der skulle etableres et system, hvor der i tilfælde af uregelmæssigheder blev udsendt sms’er til alle de mobiltelefoner, som er registreret på berørte adresser.