179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 21. april 2018
www.silkeborgforsyning.dk
Varme

Miljømål - Varme

Miljømål 2016

Hvad er målet?

Hvorfor vil vi nå det?

Hvordan vil vi nå det?

Reduktion af energiforbrug til drift af serversystemer til SRO og relaterede systemer med 50 % i 2016 ift. 2015.

Elforbruget reduceres for at nedsættes miljøpåvirkningen.

Der etableres et nyt fælles serversystem. De gamle servere på Kejlstrupvej 38 og Kejlstrup Tværvej 14 nedlægges. Køleanlæg for servererummet på Kejlstrupvej 38 tages ud af drift.

Reduktion af varmetab fra kedler på centralen på Arendalsvej med 15 % i 2016 ift. 2015

Stilstandsvarme er et varmetab som skal reduceres mest muligt.

Kedeloverfladerne isoleres og der etableres en bedre styring af stilstandsvarmen.

Reduktion af varmetabet fra transmissions- og distributionspumper samt øvrige pumper med 30 MWh i 2016 ift. 2015.

Varmetab er en væsentlig post i miljøregnskabet og skal reduceres mest muligt..

Der monteres isoleringspuder på udvalgte pumper.

I samarbejde med Silkeborg Vand undersøges muligheden for at køle drikkevand vha. en varmepumpeløsning og udnytte energien til fjernvarme.

 

Ved at trække energi ud af drikkevandet, reduceres brændselsforbruget. Herved reduceres udledningen af CO2.

Der foretages en screening af mulige lokationer. Der opstilles en beregningsmodel og et relevant beregningsscenarie udvælges. Der foretages en teknisk og økonomisk vurdering.

I samarbejde med Silkeborg Spildevand undersøges muligheden for at køle det rensede spildevand på Søholt vha. en varmepumpeløsning og udnytte energien til fjernvarme. Samtidig undersøges muligheden for at udnytte varmepumpeløsningen til at hente energi fra Langsøen.

Ved at trække energi ud af vandet, reduceres brændselsforbruget. Herved reduceres udledningen af CO2.

Der opstilles en beregningsmodel og der foretages en teknisk og økonomisk vurdering af relevante beregningsscenarier.

Undersøge muligheden for genanvendelse af røggaskondensat til spædevand.

Ved at genanvende kondensatet reduceres forbruget af drikkevand og dermed reduceres belastningen af miljøet.

Det undersøges om Silkeborg Kommune som tilsynsmyndighed, vil kunne godkende anvendelsen af renset kondensat som spædevand. Derudover undersøges om det er teknisk muligt at rense kondensatet, så det får en kvalitet der kan godkendes som spædevand.

Opnå 20 % tilslutning af eksisterende byggeri langs Nørreskov Bakke

 

Tilslutning af eksisterende byggeri giver et mindre varmetab pr. forbruger på den hovedledning der etableres til forsyning af byggemodningsområdet ved Nørreskov Bakke.

Der fastlægges en kampagnepris og de relevante boligejere kontaktes for besøg og beregninger.

Udskiftning af 250 FJV termostater i omløbsskabe og brønde.

En lavere returtemperatur giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Der monteres et bedre ventil-koncept i omløbsskabe og brønde.

Sænkning af returtemperaturen i sommerhalvåret ved kunderne

En lavere returtemperatur giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Et månedligt udtræk fra analysemodul i AMR systemet foretages. Mindst 100 kunder med høj returtemperatur i perioden 1.april – 1.oktober kontaktes og tilbydes et montørbesøg hvor installationen gennemgås og forbedringsmuligheder afdækkes.

Demontering af 100 internt placerede omløb før måleren i kundeinstallationer

En lavere returtemperatur giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Ud fra listen over eksisterende interne omløb fastlægges hvilke der pga. udbygning og omlægninger af ledningsnettet, kan demonteres.

Nåede vi miljømålene for 2015 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Udskiftning af 250 FJV termostater i omløbsskabe og brønde.

En lavere returtemperatur giver en bedre virkningsgrad, samt bedre forsyningsforhold på fjernvarmesystemet.

Der monteres et bedre ventil-koncept i omløbsskabe og brønde.

Undersøge muligheden for at reducere varmetabet fra brønde og omløbsskabe.

Varmetab er en væsentlig post i miljøregnskabet og skal reduceres mest muligt.

Forskellige løsningsforslag udarbejdes og testes. Ud fra en termografering vurderes effekten.

Reduktion af varmetabet fra transmissions- og distributionspumper samt øvrige pumper med 30 MWh i 2015 ift. 2014

Varmetab er en væsentlig post i miljøregnskabet og skal reduceres mest muligt.

Der monteres isoleringspuder på udvalgte pumper.

Udarbejde projekt mht. genanvendelse af varm ventilationsluft fra gasturbine pakkerne (luft der bruges til køling af gasturbinerne og gasturbinepakkerne og som blæses ud i det fri)

Ved at genvinde varmen reduceres brændselsforbruget og dermed reduceres udledningen af CO2.

En mulig løsning beskrives med forventet energimængde samt en teknisk og økonomisk vurdering.

Undersøge muligheden for at reducere CO2-udledningen vha. etablering af solfangeranlæg.

Udledning af CO2 er en miljøbelastning, som skal reduceres mest muligt. 

Der udarbejdes et skitseprojekt som indeholder en vurdering af placeringsmuligheder samt en teknisk og økonomisk vurdering.

Implementering af ny ”Energicheck” ordning hvor der fokuseres på returløbstemperatur.

En lavere returtemperatur giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Check-skema udarbejdes og implementeres i KMD-systemet.

Demontering af 100 internt placerede omløb før måleren i kundeinstallationer.

En lavere returtemperatur giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Ud fra listen over eksisterende interne omløb fastlægges hvilke der pga. udbygning og omlægninger af ledningsnettet, kan demonteres.

Nåede vi miljømålene for 2014 ?

 

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Undersøge muligheden for forøgelse af varmevirkningsgraden for kraftvarmeværket med minimum 2 % i forhold til gennemsnittet for 2013.

Herunder udarbejdes:

  • Undersøgelse af muligheden for at indsætte en ekstra varmeflader i eksisterende røggaskanaler.

  • Undersøgelse af mulighed for yderligere forøgelse af varmevirkningsgraden.

  •  

 

Ved at investere i en højere varmevirkningsgrad, reduceres
brændselsforbruget til at fremstille den samme
varmemængde. Herved falder
varmeproduktionsprisen
samtidigt med at CO2
udledningen reduceres.

Ved etablering af yderligere røggashedeflader og køling med absorptions-varmepumper, således at vanddampen i røggassen kondenseres.

Reduktion af varmetabet fra transmissions- og distributions-pumper med 40 MWh i 2014 ift. 2013.

Varmetab er en væsentlig post i miljøregnskabet og skal reduceres mest muligt.

Der monteres isoleringspuder på udvalgte pumper.

Reducer returtemperaturen med 2o C fra Balleområdet (trykforøgeren) ved at optimere på de termiske omløb. Tiltagene gennemføres i 2014. Herefter registrering hvor 2015 sammenlignes med 2013.

En lavere returtemperatur giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Der udvikles et bedre ventil-koncept som monteres i udvalgte omløbsskabe.

Stilstandsopvarmning af kedler på Kejlstrupvej og Hostrupsgade skal i 2014 reduceres med 5 % i forhold til gennemsnittet i 2012 og 2013.

Stilstandsvarme er et varmetab som skal reduceres mest muligt.

Dette opnås ved at konservere de oliekedler, som står sidst i varmeberedskabet, samt sikre at spjæld mv. kan lukke tæt i de kedler der indgår i beredskabet og varmholdes.

AMR montage i 6000 brugerinstallationer

Synliggørelse af forbrug, og dermed øget fokus, medfører reduceret forbrug.
Systemet giver derudover mulighed for driftsoptimeringer i fjernvarmesystemet og hurtigere aktion på unormal høje forbrug hos kunder.
 

De nødvendige moduler monteres i varmemålerne og der opbygges det nødvendige netværk og hjemtagningssystem.

Alle kunder med afkøling under 23°C i 2012 tilbydes et gratis montørbesøg.

En bedre afkøling giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Installationerne gennemgås i forbindelse med montørbesøget, så eventuelle fejl rettes.

Klargøre og teste AMR system til ny afregningsform hvor afkølingsbidraget kan erstattes af energiafregning med krav til returløbstemperatur.

En lavere returtemperatur giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Ny prisstruktur med motivationstarif udarbejdes og afregningssystemet tilpasses.

 

Nåede vi miljømålene for 2013 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Fastholde eller reducere vandforbruget i forhold til solgt MWh fjernvarme set i forhold til 2012.

Vores vandforbrug er en belastning for miljøet, derfor vil vi gerne holde det på et absolut minimum.

Foretage løbende (månedsvis) opfølgninger for at se udviklingen og om nødvendigt foretage korrigerende handlinger.
Der gennemføres lækagesøgning bl.a. ved tilsætning af farvestof til fjernvarmevandet.

Reducere antallet af stik uden aftag fra 20 til 10 stk.

Stikledninger uden aftag giver et unødvendigt varmetab.

Der udarbejdes procedure som beskriver betingelser for stik uden aftag. Stikkene gennemgås efterfølgende iht. den fastlagte procedure.

Energiforbruget til drift af trykholdeanlæggene på Kejlstrupvejnettet og Hostrupsgadenettet reduceres med 10 %.

Elforbruget reduceres for at nedsættes miljøpåvirkningen.

Der etableres bedre styring af vandniveauet i hydrofor-beholderne.

Reduktion af kemikalieforbruget til fældning af hårdheder i Hostrupsgadenettet med 10 %.

Kemikalieforbruget reduceres for at nedsættes miljøpåvirkningen.

Der tilsættes grønt farvestof til fjernvarmevandet. Derved kan defekte forbrugerinstallationer synliggøres for kunderne og dermed udbedres.

Det specifikke elforbrug er stort set uændret i 2011 i forhold til 2010. Det skyldes, at det ikke har været muligt at få en aftale i stand med nabovandværket, og det har derfor ikke været muligt at opnå de forventede driftsbesparelser

Grafisk forbrugsfremvisning af vand- og varmeforbrug for slutkunden.

Synliggørelse af forbrug, og dermed øget fokus, medfører reduceret forbrug.

Der etableres fjernaflæsnings-system til vand og varmemålere.

Alle kunder med afkøling under 23°C i 2012 tilbydes et gratis montørbesøg.

En bedre afkøling giver en bedre virkningsgrad på fjernvarmesystemet.

Installationerne gennemgås i forbindelse med montørbesøget, så eventuelle fejl rettes.

Simplificere arbejdsgange i forbindelse med målerskift.

Reducere medarbejdernes ressourceforbruget.

Easy Dialog – målerskift software implementeres. 

 

Nåede vi miljømålene for 2012

Miljø i 2012

Hvad skulle vi gøre?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Fastholde eller reducere mængden af procesvand set i forhold til sidste år.

Foretage løbende (månedsvis) opfølgninger for at se udviklingen og dermed hvis muligt kunne rette op.

 

 

Fastholde eller reducere egetforbruget af elektricitet set i forhold til sidste år.

Foretage løbende (månedsvis) opfølgninger for at se udviklingen og dermed hvis muligt kunne rette op.

 

 

Energiforbruget til pumpedrift på Højmarkstoften skal reduceres med 10 %.

Der etableres omløb om pumperne og ny programmering, som automatisk udkobler pumperne, når der ikke er behov for dem.

 

 

Energiforbruget til stilstandsopvarmning af kedler på Kejlstrupvej og Hostrupsgade skal reduceres med 5 % i forhold til forbruget i 2011.

Der etableres bedre styring på vandgennemstrømningen på nogle af kedlerne på Hostrupsgade. Derudover undersøges det, om det er muligt at montere indsugningsspjæld på hele eller dele af indsugningen på Hostrupsgade.

 

 

Reducere antallet af stik uden aftag fra 20 til 10 stk.

Der udarbejdes procedure som beskriver betingelser for stik uden aftag. Stikkene gennemgås efterfølgende iht. den fastlagte procedure.

 

 

Alle kunder med forbrug op til 100 MWh/år, hvor afkøling er under 23 °C (2011) tilbydes et montørbesøg i 2012.

Der lave en opgørelse over kunder med forbrug over 100MWh og afkøling under 20 grader.
Listen gennemgås nøje og der rettes henvendelse til kunderne, med individuel betragtning af økonomi.

 

 

Alle forbrugere med afkøling under 20 °C og forbrug over 100M Wh kontaktes individuelt m.h.p. forbedring af afkøling.

Der tilbydes et gratis montør-besøg.

 

 

Etablering af systematisk vedligeholdelsesprogram med interne omløbstermostater.

Registrere alle kendte omløb i regneark og tilføje en kolonne med tilsynsdato og ruteplanlægning.

 

Nåede vi miljømålene for 2011 

Miljø i 2011

Hvad skulle vi gøre?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

50 % af den opgravede jord /sandmængde skal genanvendes.

Det opgravede jord og sand skulle sigtes, så sten og urenheder sorteres fra, inden det opgravede bruges igen.

 

 

Varmetabet på ledningsnettet skal reduceres med 1.000 MWh, hvilket svarer til 1-1,5 % ift. tabet i 2010.

Når vi graver de gamle og udtjente fjernvarmerør op, erstattes de af de
bedste på markedet mht. isolering. Vi bruger klassen bedre end ”dagens standard” med den tykkeste isolering og minimerer dermed varmetabet så meget som muligt.

 

 

Stilstandsopvarmning af
kedler skal reduceres med 10 % ift. gennemsnittet i
2009 og 2010.

Kedlerne isoleres bedre, og der etableres automatik, så spjæld i bygningsfacaden kun er åbne, når kedlerne er i drift.

 

 

Alle kunder med forbrug på op til 100 MWh/år, hvor afkølingen i 2010 er under 23°, tilbydes et montørbesøg.

Installationerne efterses i forbindelse
med montørbesøg, så eventuelle fejl
rettes.

 

 

Antallet af forbrugere, der etablerer jordvarme i fjernvarmeområder, skal
minimeres.

Vi ville informere potentielle jordvarmekøbere
i vores forsyningsområde om fordele ved fjernvarme.

 

 

Fastholde vores vandforbrug i produktionen, så vi maks. bruger 12,5 liter for hver MWh, vi producerer.

Vi ville holde øje med vandforbruget løbende,
så vi hurtigt kunne opdage eventuelle
lækager og dermed hurtigere kunne sætte ind.

 

 

Fastholde vores elforbrug,
så vi maks. bruger 0,84 % af
den strøm, vi selv producerer.

Vi vil jævnligt gennemgå og have fokus
på vores forbrug.