179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 21. april 2018
www.silkeborgforsyning.dk
Spildevand

Miljømål - Spildevand

Miljømål for 2016

Hvad er målet?

Hvorfor vil vi nå det?

Hvordan vil vi nå det?

Nedlæggelse af rodzoneanlæg i Frederiksdal og Salten Skov og afskære dem til større og mere effektive renseanlæg.

Det vil give en samlet mindre miljøbelastning til miljøet.

Ved afskæring af Frederiksdal til Søholt renseanlæg reduceres fosforudledningen med ca. 38 kg P/år.

Ved afskæring af Salten Skov til Them renseanlæg reduceres fosforudledningen med 1,7 kg/år.

Omprioriteret fra 2014 til 2016

Forbedring af miljøtilstanden i Hvam Sø ved reduktion af spildevandsudledning fra overløb i Hvam med 13.000 m³/år.

Eksisterende overløb fra fælleskloakken og spildevandsudledning fra Hvam Renseanlæg giver anledning til en uacceptabel miljøbelastning af recipienten Hvam Sø.

Renseanlægget nedlægges og erstattes af et transportanlæg for spildevand fra Hvam til Thorning sammen med et spildevandsbassin i Hvam til reduktion nedbringelse af overløbsmængden til recipienten.

Videreført fra 2015 til 2016

Energioptimering på Laven Renseanlæg. 

Der forventes bedre renseresultater.   

Ved etablering af onlinestyring og procesoptimering.

Løsningsmuligheder for kapacitets- og miljøforbedring af regnvandssystem i erhvervsområdet Knudlund.

Regnvandssystemet er overbelastet og har udløb til den højt beskyttede Hulbæk.

Opstille løsningsmuligheder, samt forundersøgelse og udredning af en ældre hydraulisk modelopstilling.

Projektet er udvidet til at indeholde fornyelsesplanlægning af både regn- og spildevandssystemet, herunder fornyelse af pumpestationen på Bakbjergvej.

Opstilling af praksis for valg af klimafaktorer m.m.

Bedre prioritering af udskiftning af ledninger, der overskrider serviceniveau.

Ved hydraulisk analyse og kortlægning af oversvømmelsesrisici i eksisterende separate regnvandssystemer.

Praksis for kapacitetsanalyse af eksisterende regnvandssystemer er opstillet og konsekvenserne heraf er belyst i Silkeborg Midt/Syd-kloakfornyelsesplan. På baggrund herfra indarbejdes der i 2016 en endelig praksis i projekthåndbogen.

Nåede vi miljømålene for 2015 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Ny strukturplan for den fremtidige spildevandsrensning.

Miljømyndighedernes prioritering af recipienter og energiforbrug til transport og rensning inddrages.

 

Strukturplanen er sendt til de kommunale myndigheder.

Energioptimering på Laven Renseanlæg. 

Der forventes bedre renseresultater.   

Ved etablering af onlinestyring og procesoptimering.

Onlinemåler er monteret. Ny styring forventes implementeret i 2016. 
Videreføres til 2016

 

Løsningsmuligheder for kapacitets- og miljøforbedring af regnvandssystem i erhvervsområdet Knudlund.

Regnvandssystemet er overbelastet og har udløb til den højt beskyttede Hulbæk.

Opstille løsningsmuligheder, samt forundersøgelse og udredning af en ældre hydraulisk modelopstilling.

Projektet er udvidet til at indeholde fornyelsesplanlægning af både regn- og spildevandssystemet, herunder fornyelse af pumpestationen på Bakbjergvej.
Videreføres til 2016.

 

Opstilling af praksis for valg af klimafaktorer m.m.

Bedre prioritering af udskiftning af ledninger, der overskrider serviceniveau.

Ved hydraulisk analyse og kortlægning af oversvømmelsesrisici i eksisterende separate regnvandssystemer.

Praksis for kapacitetsanalyse af eksisterende regnvandssystemer er opstillet og konsekvenserne heraf er belyst i Silkeborg Midt/Syd-kloakfornyelsesplan. På baggrund herfra indarbejdes der i 2016 en endelig praksis i projekthåndbogen.

Videreføres til 2016.

Videreført fra 2014 til 2015

Vælge metode og entreprenørudstyr til øget genanvendelse af opgravet kohæsionsjord.

Vi forventer at kunne genbruge og indbygge min. 10 % af det opgravede råjord over ledningsarbejder.

 

Afprøvning og implementering af arbejdsprocedure for kalkstabilisering af kohæsionsjord i anlægsarbejde i Kjellerup.

Nåede vi miljømålene for 2014 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Forbedring af miljøtilstanden i Hvam Sø ved reduktion af spildevandsudledning fra overløb i Hvam med 13.000 m³/år.

Eksisterende overløb fra fælleskloakken og spildevandsudledning fra Hvam Renseanlæg giver anledning til en uacceptabel miljøbelastning af recipienten Hvam Sø.

Renseanlægget nedlægges og erstattes af et transportanlæg for spildevand fra Hvam til Thorning sammen med et spildevandsbassin i Hvam til reduktion nedbringelse af overløbsmængden til recipienten

Udsat til 2016 pga. omprioritering

 

Optimere energiproduktionen på Søholt Renseanlægs rådnetank med henblik på at nedsætte det købte energiforbrug (el og fjernvarme)

Rådnetankens gasproduktion er større end udnyttelsen i den nuværende gasmotor, hvor overskudsvarme bortkøles til søen.

Udskifte den nuværende 100 kW gasmotor med en større for øget el- og overskudsvarmeproduktion, hvor overskudsvarmen fra gasmotoren udnyttes i fjernvarmenettet.  

Endelig beslutning udsat. 

 

Der kan fra 2015 genbruges og indbygges min. 10 % af det opgravede råjord over ledningsarbejder.

 

Afprøvning og implementering af arbejdsprocedure for kalkstabilisering af kohæsionsjord i anlægsarbejde i Kjellerup.

Målet er videreført til 2015

Nåede vi miljømålene for 2013 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Anvendelse af drænvand til procesformål på Søholt Renseanlæg.

Anvendelse af drænvand vil resultere i en ressourcebesparelse i f.t.  at anvende rent drikkevand på 80-100.000 m3/år.

For at undgå driftsforstyrrelser fra aflejringer i rør, filtre og ventiler erstattes brug af renset spildevand til procesformål med vand fra en drænbrønd på renseanlægget i stedet for rent drikkevand.

   

Forebyggelse af slamflugt fra Them Renseanlæg.

På grund af høj belastning af renseanlægget øges vinterkapaciteten ved at forhøje tørstofindholdet i beluftningsprocessen.

For at forebygge af slamflugt om vinteren etableres kemikaliedosering til forbedring af slamflokdannelsen, der styres af en ny slamspejlsmåler i efterklaringstanken sammen med en ny PLC-styring.

   

Optimering af grøftvedligeholdelse ved Damgårdsvej i Funder.

Vi har ingen erfaringer med drift og vedligeholdelse af åbne, grønne afvandingsgrøfter. Med en forventning om øget landskabsbaseret afvanding i fremtiden kan der ud fra erfaringer udarbejdes drifts- og designvejledning til kommende projekter.

Plejebehov vurderes nærmere ved afprøvning af omfang og metoder til drift og vedligeholdelse. Nøgletal uddrages herfra.

   

Nulafledning af regnvand fra et nyt boligområde i Gødvad Nord og et eksisterende erhvervsområde ved F.L. Smidths Vej til Nebel Bæk.

Forbedre miljøtilstanden i Nebel Bæk.

Tilbageholde overfladevand fra eksisterende erhvervsområde samt fra nyt boligområde ved nedsivning i centrale nedsivningsbassiner sammen med anvendelse af LAR-løsninger lokalt i bebyggelserne indenfor lokalplanområdet i Gødvad Nord.

   

Bestemmelse af nedsivningskapaciteten i 3 eksisterende nedsivningsbassiner i Hårup.

Kendskab til aktuel nedsivningskapacitet i de eksisterende nedsivningsbassiner er en forudsætning for en robust planlægning af regnvandsafledningen fra det kommende erhvervsområde Hårup Erhverv.

Monitere nedsivningsbassinernes funktion under og efter regn ved måling og analyse af vandspejlssænkning.

   

Udarbejdelse af katalog med eksempler på klimatilpasningsløsninger i eksisterende kloakopland som beslutningsgrundlag for praksis i kommende projekter.

Dokumentation af omfang og indhold af klimatilpasningsløsninger bliver fremadrettet et fast element ved byomlægning og i forbindelse med kloakfornyelse.

Indsamle erfaringer og vurdere af metoder og løsninger der indarbejdes i projekthåndbogen.

   

Nåede vi miljømålene for 2012? 

Miljø i 2012

Hvorfor vil vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Medvirke til at forbedre miljøtilstanden i Brabrand Sø, ved at reducere udledningen af fosfor med 90 kg/år til et niveau som ligger under den tildelte fosforkvote.

Brabrand Sø´s vandkvalitet skal efter Vandplanen forbedres ved indgreb i oplandet til søen.

 

Opstille et grundlag i 2011-12 for at forbedre den biologiske kvalitet i og omkring vores våde regnvandsbassiner.

Hvis vi vedligeholder områderne mere skånsomt, kan vi fremme den biologiske mangfoldighed til fordel for dyrelivet, planterne og de mennesker, som bor omkring regnvandssøerne.

 

Flytte regnvandsudløbet fra et kloakopland i Hvinningdal fra Sandemandsbækken til Møllebækken.

Formindske forurenings-påvirkningen af den følsomme Sandemandsbæk og Ørnsø fra Lysbrohøjens regnvandsbassin.

 

Opstille et grundlag for at forbedre funktionen af vores våde regnvandsbassiner.

Vi vil mindske de fysiske og miljømæssige
påvirkninger fra udledningen af separat regnvand til følsomme vandløb og søer.

 

Medvirke til at forbedre miljøtilstanden i Funder Å og Ørn Sø ved ikke at udlede regnvand fra nyt boligområde i Funder.

Funder Å og Ørn Sø er følsomme og beskyttede vandområder, der ikke tillades belastet yderligere med nærings- og miljøfremmede stoffer.

 

 

Nåede vi miljømålene for 2011? 

Miljø i 2011

Hvorfor vil vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Beskytte Tange Sø mod
spildevandspåvirkning via
reduktion af fosforbelastningen
med 43 kg årligt fra
2011.

Vi vil forbedre miljøtilstanden i Tange Sø og reducere den regnbetingede
belastning fra fælleskloaksystemet.

 

 

Beskytte Tange Sø mod
spildevandspåvirkning ved
at forny det gamle og utætte fælleskloaksystem i Levring med et nyt separatsystem. Det vil
reducere spildevandsmængden
til Kjellerup Renseanlæg
med 15.000 m3 årligt
fra 2011.

 

 

Vi vil forbedre miljøtilstanden i Tange Sø ved at reducere overløb samt reducere driftsomkostningerne til rensning af spildevandet.

 

 

Opstille et grundlag i 2011-12 for at forbedre den biologiske kvalitet i og omkring vores våde regnvandsbassiner.

Hvis vi vedligeholder områderne mere skånsomt, kan vi fremme den biologiske
mangfoldighed til fordel for
dyrelivet, planterne og de mennesker, som bor omkring regnvandssøerne.

 

 

Flytte regnvandsudløbet fra et kloakopland i Hvinningdal
fra Sandemandsbækken til Møllebækken i 2011-12.

Formindske forurenings-påvirkningen
af den følsomme Sandemandsbæk og
Ørnsø fra Lysbrohøjens regnvandsbassin.
 

 

Opstille et grundlag i 2011-12 for at forbedre funktionen af vores våde regnvandsbassiner.

Vi vil mindske de fysiske og miljømæssige
påvirkninger fra udledningen af separat regnvand til følsomme vandløb og søer.

 

Reducere energiforbruget til pumpning af vand i Søholt Renseanlægs indløbsdel med 30%.

Vi vil reducere elforbruget og samtidig opnå en mere fleksibel pumpestyring
med bedre reguleringsmuligheder.
 

 

Reducere brugen af fjernvarme på Søholt Renseanlæg med 50% ift. 2009.

På nuværende tidspunkt bliver den energi, vi selv producerer ved hjælp af biogas, ikke udnyttet fuldt ud. Overskudsvarmen vil kunne udnyttes til opvarmning.