179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo ma, 18 nov 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Tilslutning

Hvis du etablerer et nyt kloakanlæg og skal aflede til vores kloaksystem, skal du følge bestemte procedurer, afhængigt af hvilken type anlæg og tilslutning der er tale om.

Opkrævning af kloaktilslutningsbidrag sker, når der er mulighed for tilslutning til kloaksystemet, det vil sige, når vi har etableret stik frem til grundgrænsen.

Særbidrag - erhverv

Din virksomhed skal betale særbidrag, hvis den tilleder spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til meromkostning samt til særlige foranstaltninger i f.m. spildevandsanlæggets etablering og drift.

Særbidrag er et forhøjet vandafledningsbidrag på m3 spildevand, som afregnes udover den almindelige takst for vandafledningsbidrag på den pågældende virksomhed.

Opkrævningen af særbidrag sker udfra en formel, der indeholder de parametre, der giver anledninger til omkostninger i forbindelse med spildevandsrensningen. Link til Betalingsvedtægten, bilag 3.

Enhedspriser for udledning :
Organisk stof - COD = 1,30 kr/kg
Kvælstof - N = 7,50 kr/kg
Fosfor - P=26,00 kr/kg
 

Hvilke virsomheder, der skal betale særbidrag, afgøres i et tæt samarbejde med Silkeborg Kommune.